Selskaper med statlig eierandel med gode resultater i "Bærekraft på børs 2020"

The Governance Group lanserte 8. september sin rapport med en analyse av bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs.

Forside av rapport

Alle selskapene med statlig eierandel ble rangert høyt i analysen med karakterer fra A- til A+ på en skala som gikk fra A+(best) til F. The Governance Group beskriver en god bærekraftsrapport som det konkrete "beviset" på at en bedrift arbeider systematisk med ESG-forhold. For å få toppkarakter (dvs. A) innebærer det at selskapene evner å sette konkrete mål for bærekraft, og at det settes i sammenheng med øvrig rapportering av strategi, risiko og resultatoppnåelse.

Vurderingsmetodikken som er brukt er en vurdering av om selskapenes rapportering gir god forklaring på hvorfor temaet er vesentlig, hvordan selskapet håndterer tematikken, tydelig rapportering av årets status og resultater, samt klare målsettinger og selskapets strategi for å nå målene. Dette har blitt gjort over de tre ESG-dimensjonene: Environment (E), Social (S) og Governance (G) hvor blant annet klimarisiko, klimautslipp, menneskerettigheter og vesentlighetsanalyse har vært delkriterier.

Regjeringen er opptatt av at arbeidet med bærekraftig verdiskaping og ansvarlig virksomhet følges opp i eierdialogen med selskaper med statlig eierandel. På lanseringen av rapporten holdt statassekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Lucie Kathrine Sunde-Eidem et innlegg.  Hun la vekt på betydningen av at selskapene ser hva som er samfunnets utfordringer og bidrar til bærekraftige løsninger. Det betyr å ha, og rapportere på, strategi, mål, tiltak og organisering som bidrar til fremtidig verdiskaping. Videre viste hun til betydningen av god bærekraftrapportering. God informasjon om vesentlige forhold er avgjørende for at interessenter skal få innsikt i hvordan selskapene forstår og håndterer utfordringer tilknyttet miljømessige, sosiale og samfunnsmessige forhold.

Rapporten kan leses i sin helhet her, og her er link til videoopptak av arrangementet, hvor statssekretær Sunde-Eidems innlegg kommer etter 1:33:50.