Ny eierskapsmelding presentert for styreledere og administrerende direktører i selskaper med statlig eierandel

Den 21. og 29. januar ble det avholdt seminar for henholdsvis styreledere og administrerende direktører i selskaper med statlig eierandel. Temaet var ny eierskapsmelding som ble lagt frem i november 2019.

Næringsminister Iselin Nybø holder innlegg på styrelederseminar

Formålet med seminarene var å gi deltakerne en innføring i de viktigste endringene i ny eierskapsmelding, og de fleste av de 73 selskapene staten eier direkte var representert.

Seminaret for styreledere ble innledet av daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (nå arbeids- og sosialminister), mens seminaret for administrerende direktører ble innledet av næringsminister Iselin Nybø. Dette var Nybøs første møte med selskapene der staten er eier som næringsminister. Nybø trakk i sitt innlegg frem at eierpolitikken er videreutviklet i tråd med ledende praksis internasjonalt, innenfor rammene som har vært fast siden 2002, og viste blant annet til at:

  • Staten er tydeligere på hva den ønsker å oppnå med eierskapet i hvert selskap.
  • Staten har tydeligere forventninger til selskapene og forventninger på flere områder som bidrar til verdiskaping og måloppnåelse.
  • Staten er klarere på hvordan selskapene følges opp, både generelt og spesielt når selskapene ikke leverer.
  • Hensynet til åpenhet er styrket.

Videre redegjorde Nybø for statens mål som eier: høyest mulig avkastning over tid overfor selskapene i kategori 1 og 2 og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål overfor selskapene i kategori 3.

Seminaret fortsatte med at ansatte i Eierskapsavdelingen gjennomgikk eierskapspolitikken mer i dybden.

Det ble blant annet redegjort for begrunnelser for statlig eierskap, noen mulige utfordringer med statlig eierskap og kategoriseringen av selskapene med statlig eierandel.

Deretter ble statens eierutøvelse gjennomgått, herunder at all eierutøvelse skal bidra til å nå statens mål som eier. Deltakerne fikk presentert statens ti prinsipper for god eierstyring og en grundig innføring i statens forventninger til selskapene. Forventningene knytter seg til måloppnåelse, bærekraftig verdiskaping, mål og strategi, ressurser og organisering, insentiver, ansvarlig virksomhet, prestasjons- og risikostyring, styrets arbeid og åpenhet og rapportering.

Det var også diskusjoner i plenum rundt relevante temaer.

Seminaret ble oppsummert av ekspedisjonssjef Jan Tore Føsund med en gjennomgang av statens oppfølging av selskapene.