Seminar om åpenhetsloven 3. desember 2021

Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet inviterer til seminar om åpenhetsloven fredag 3. desember 2021.

Mer informasjon og påmelding her.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med aktsomhetsvurderinger (åpenhetsloven) trer i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven stiller krav til hvordan større virksomheter[1] skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere. Den pålegger virksomhetene å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre en årlig redegjørelse for dette arbeidet. Loven vil gjelde for de aller fleste selskapene der staten er eier.

Staten som eier forventer at selskaper med statlig eierandel gjør aktsomhetsvurderinger og at de er åpne og rapporterer om vesentlige forhold knyttet til virksomheten. Åpenhetsloven er imidlertid en omfattende lovendring som trolig vil føre til at flere av virksomhetene med statlig eierskap vil måtte endre måten de arbeider og rapporterer innenfor dette forventningsområdet.

Følgende arrangementer tar sikte på å øke kompetansen både hos næringslivet og internt i departementsfelleskapet.

  • Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet inviterer til et arrangement om åpenhetsloven fredag 3. desember 2021. Formålet med arrangementet er å gjøre næringslivet kjent med åpenhetsloven, og diskutere forventninger fra myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet til hva som blir viktig i tiden fremover. Mer informasjon og påmelding
  • Eierskapsavdelingen i NFD avholdt 28. oktober kompetanseforum om åpenhetsloven med representanter fra sivilsamfunn og eierdepartement. Formålet med forumet var å forstå hvilke konsekvenser loven får for selskaper der staten er eier, og gjøre eierdepartementene bedre rustet til å følge opp statens forventninger om aktsomhetsvurderinger og åpenhet i eierdialogen. Programmet bestod av innledninger fra statssekretær Jannicke Andreassen i NFD, BFD, Framtiden i våre hender, Hydro og Ruter, med eksempler på hvordan aktsomhetsvurderinger kan se ut i praksis. Opptak av forumet finnes

 

[1] Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
  2. balansesum: 35 millioner kroner
  3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Med «virksomhet» menes selskap, samvirkeforetak, forening, enkeltpersonforetak, stiftelse eller annen sammenslutning, jf. Utvalgets lovforslag § 3 bokstav a. Loven skal også gjelde offentlig eid virksomhet som tilbyr varer og tjenester. (Prop. 150 L (2020-2021) 7.3.1)