Avkastning og finansielle verdier

Verdien av statens direkte eierskap på Oslo Børs var 523 mrd. kroner ved utgangen av 2015. Samtidig var verdien av statens andel av den bokførte verdien av unoterte selskaper der staten har forretningsmessige mål med eierskapet 121 mrd. kroner. Samlet anslag for statens verdier i de 25 selskapene i kategori 1–3 var dermed 644 mrd. kroner.

Avkastning for de børsnoterte selskapene

Avkastningen er summen av utviklingen i markedsverdien av et selskaps egenkapital og direkteavkastning i form av utbytte og eventuelt vederlag ved tilbakekjøp av aksjer. Staten har direkte eierandeler i åtte selskaper som er notert på Oslo Børs. Den verdijusterte avkastningen inklusiv reinvestert utbytte for disse selskapene var 1,3 pst. i 2015, mot 5,6 pst. året før. Avkastningen er vektet med verdien av statens eierandeler ved utgangen av 2015, og ettersom Statoil utgjør drøyt halvparten av statens samlede verdier på børs har Statoil stor påvirkning på den vektede totalavkastningen.

SAS hadde høyest avkastning i 2015 på 60,5 pst. Deretter fulgte Kongsberg Gruppen på 25,4 pst., Yara International på 18,6 pst., Telenor på 2,2 pst. og DNB på 1,9 pst. Statoil, Entra og Norsk Hydro hadde negativ avkastning på henholdsvis -0,8, -3,8 og -19,7 pst.

De siste fem årene, det vil si i perioden mellom 1. januar 2011 og 31. desember 2015, er det Telenor som har hatt høyest gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,5 pst. Deretter følger DNB på 9,3 pst., Yara International på 6 pst., Kongsberg Gruppen på 5,7 pst., Statoil på 2,8 pst. og SAS på 1,6 pst. Norsk Hydro har de siste fem årene hatt en negativ gjennomsnittlig årlig avkastning på -2,5 pst. I samme periode har OSEBX-indeksen hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,1 pst.

Verdi av statens eierandel

Det er flere måter å anslå verdien til et selskap på. For børsnoterte selskaper brukes verdien av selskapets aksjer, mens for unoterte selskaper i kategori 1–3 benyttes bokført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser.

Verdien av statens aksjer på Oslo Børs var 523 mrd. kroner ved utgangen av 2015, ned 19,7 mrd. kroner fra året før. Statoil bidro sterkt til å trekke de samlede verdiene ned med en reduksjon på 16 mrd. kroner. Eierandelen i Norsk Hydro, Telenor, Entra og DNB hadde en verdimessig nedgang på henholdsvis 6,6, 2,6, 0,5 og 0,5 mrd. kroner. Yara International, Kongsberg Gruppen og SAS bidro i positiv retning med en økning på henholdsvis 4,8, 1,3 og 0,5 mrd. kroner.

Statens andel av bokført verdi av unoterte selskaper i kategori 1–3 var ved utgangen av 2015 på 121 mrd. kroner, opp 2,9 mrd. kroner fra året før.

Samlet anslag for statens verdier i de 25 selskapene i kategori 1–3 var 644 mrd. kroner, ned 16,7 mrd. kroner fra året før.

Utbytte

For regnskapsåret 2015 vil staten motta 29,9 mrd. kroner i utbytte, 5,7 mrd. kroner mindre enn året før. Statkraft, som betalte 6 mrd. kroner i utbytte for 2014, betaler ikke utbytte for 2015. Statoil betaler 15,4 mrd. kroner i utbytte, det samme som året før.