Sentrale saker for staten som eier

Januar–mars 2015

Talent Norge AS ble etablert med tre eiere i januar 2015: Staten ved Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse, Cultiva. Formålet med tiltaket var å bidra til økt maktspredning i og bredere finansiering av kulturlivet og arbeide for et profesjonelt kulturliv som holder internasjonal standard. Målsettingen er å løfte frem flere talenter enn dagens struktur legger til rette for, samt styrke offentlig-privat samarbeid. I løpet av 2015 hadde Talent Norge igangsatt elleve talentutviklingsprogrammer i alle kunstsjangre og sikret 51,7 mill. kroner i privat medfinansiering.

Som oppfølging til evalueringen av Norges sjømatråd AS fra 2014 sendte Nærings- og fiskeridepartementet forslag til endringer i forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (fiskeeksportforskriften) og forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport på høring i februar 2015. Bl.a. på bakgrunn av høringssvarene endret Nærings- og fiskeridepartementet 17. april forskrift 22. mars 1991 nr.157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer. Endringene gjaldt styresammensettingen og prosessen for styrevalg i selskapet slik at disse nå er i tråd med statens prinsipper for god eierstyring, jf. Meld.St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. Bl.a. på bakgrunn av høringsrunden besluttet regjeringen å redusere avgiften fra 0,75 pst. til 0,6 pst. for laks og ørret og pelagisk fisk. Endringene trådte i kraft 1. januar 2016. Formålet med avgiftsreduksjonen er å redusere Norges sjømatråds inntekter, som øker i takt med sjømateksportens verdistigning.

April–juni 2015

Samferdselsdepartementet la frem ny postlov for Stortinget våren 2015, jf. Prop. 109 L (2014–2015) Lov om posttjenester (postloven). Loven trådte i kraft 1. januar 2016, med unntak av enkelte bestemmelser. Den nye loven innebærer en endring av postreguleringen i Norge der ordningen med enerett for Posten Norge AS til å befordre post under 50 gram endres til fri konkurranse i markedet. Staten har tidligere sikret at alle i hele landet får tilbud om grunnleggende posttjenester gjennom bestemmelser i konsesjonen til Posten Norge. Med den nye loven skal leveringspliktige tjenester sikres gjennom avtaler med posttilbyderne. Samferdselsdepartementet skal i 2016 inngå avtale om distribusjon av aviser i abonnement på lørdager. Denne avtalen er gjenstand for en åpen konkurranse.

Nærings- og fiskeridepartementet la i mai 2015 frem en proposisjon for Stortinget for å styrke likviditeten i konsernet Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) med 500 mill. kroner, jf. Prop. 118 S (2014–2015) Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift). Stortinget vedtok departementets forslag 11. juni 2015, jf. behandlingen av Innst. 343 S (2014–2015). Staten kjøpte grunneiendommer og infrastruktur fra SNSK-konsernet for 295 mill. kroner og ga et ansvarlig lån til SNSK på 205 mill. kroner. Midlene skulle bidra til å finansiere minimumsdrift i det heleide datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, der kullgruvevirksomheten foregår, i 2015 og 2016. For å gi staten som eier mer fleksibilitet ved håndtering av den videre utviklingen av SNSK-konsernet innløste staten øvrige aksjeeiere i SNSK, som da eide 0,06 pst. av aksjene.

Samferdselsdepartementet la frem for Stortinget forslag til rammer for Nye Veier AS’ virksomhet i Meld. St. 25 (2014–2015) På rett vei. Stortinget behandlet meldingen 15. juni 2015, jf. Innst. 362 S (2014– 2014). I meldingen ble det gitt en oversikt over selskapets oppgaver og oppstartsportefølje, samt finansierings- og styringsmodell. I Prop. 1 S (2015–2016) foreslo Samferdselsdepartementet at departementet i 2016 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår og inngå avtaler med Nye Veier. I Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016) fremmet Samferdselsdepartementet forslag om å forhøye aksjekapitalen i Nye Veier i forbindelse med overgang til et operativt selskap ved årsskiftet 2015/2016. De to proposisjonene ble behandlet gjennom Innst. 13 S. (2015–2016) og vedtak i Stortinget 15. desember 2015. Oppkapitaliseringen av selskapet ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 18. desember 2015. Selskapet hadde etter oppkapitaliseringen en egenkapital på 611 mill. kroner ved utgangen av 2015.

Stortinget ga 15. juni 2015 samtykke til at regjeringen kunne gå videre med arbeidet med reform av jernbanesektoren, jf. Meld. St. 27 (2014–2015) På rett spor. Reform av jernbanesektoren og Innst. 386 S (2014–2015). Formålet med reformen er en mer effektiv og kundeorientert jernbanesektor. Reformen innebærer bl.a. en restrukturering av NSB AS hvor persontogmateriell, ROM Eiendom AS, Mantena AS og funksjoner knyttet til salg og billettering flyttes ut av selskapet for å skape like konkurransevilkår og lave etableringshindringer for togselskapene i kommende konkurranser om persontogtransport, en gradvis konkurranseutsetting av persontogtransport og at Jernbaneverket legges ned, og det opprettes et jernbanedirektorat og et jernbaneinfrastrukturforetak.

Kulturdepartementet la i juni 2015 frem Meld. St. 38 (2014–2015) Open og opplyst om allmennkringkasting og mediemangfold. Meldingen inneholder en bred gjennomgang av Norsk rikskringkasting AS’ (NRK) virksomhet, herunder en vurdering av selskapets allmennkringkastingsoppdrag og konkurranseflate mot kommersiell aktører. Stortinget behandlet meldingen 1. mars 2016, og et bredt politisk flertall støttet opp om hovedtrekkene i regjeringens forslag. Et flertall på Stortinget ba samtidig regjeringen bl.a. om å fremme forslag om ny NRK-plakat, sørge for at NRK og lisensbetalerne gis økt forutsigbarhet gjennom et styringssignal hvert fjerde år og fremme forslag om fremtidig finansiering innen utgangen av 2016. Høsten 2015 oppnevnte regjeringen en ekspertgruppe som skal utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK. Gruppen skal levere sin rapport 1. juli 2016.

Utenriksdepartementet la 19. juni 2015 frem Meld. St. 35 (2014–2015) Sammen om jobben – Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet. Meldingen, som bl.a. omtaler Norfund, omhandler hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland. Bistanden skal i større grad ha en katalytisk effekt ved å utløse andre former for kapital, og bidra til lokale økonomiske ringvirkninger av private investeringer. Regjeringen ga i meldingen uttrykk for at den vil øke innsatsen for å bedre rammevilkår, kompetanseoverføring og etablere nye ordninger for samarbeid med næringslivet.

Oktober–desember 2015

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) besluttet i november å avslutte saken mot Norge på lotterifeltet. ESA åpnet sak mot Norge i januar 2014 basert på en klage fra en privat lotteriaktør som mente at de norske reglene for å gi tillatelse til private lotterier var uklare. Saken kunne potensielt hatt omfattende konsekvenser for rammebetingelsene til Norsk Tipping AS.

Samferdselsdepartementet foreslo høsten 2015 for Stortinget å åpne for at Avinor AS’ heleide datterselskap Avinor Flysikring AS kan levere konsulenttjenester i utlandet, jf. Prop. 19 S (2015–2016) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet. Stortinget sluttet seg til dette 14. desember 2015, jf. behandlingen av Innst. 132 S (2015–2016). Åpning for konsulentvirksomhet i utlandet vil gi Avinor Flysikring nye markedsmuligheter og bidra til å bygge kompetanse i selskapet. Dette gjelder bl.a. innenfor områdene fjernstyrte tårn og luftromsorganisering.

Ved Kongelige resolusjoner 11. og 18. desember 2015 ble ansvaret for forvaltningen av statens eierskap i Baneservice AS og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS besluttet overført til Nærings- og fiskeridepartementet 1. januar 2016 fra henholdsvis Samferdselsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Målet med statens eierskap i selskapene er kun forretningsmessig. Overføringene ble gjort på bakgrunn av at det ikke er særskilte hensyn som taler for andre løsninger enn hovedregelen om at eierskapet i forretningsmessige selskaper bør forvaltes av den sentrale eierskapsenheten, som ligger i Nærings- og fiskeridepartementet.