Kjønnsfordeling

På side 30 og 31 i Statens eierberetning 2015 fremgår kjønnsfordelingen i styrer blant selskapene med statlig eierandel. Gjennomsnittlig kvinneandel i styrene var 46 pst. pr. 31. mars 2016, opp fra 44 pst. året før. Kvinneandelen blant eieroppnevnte/aksjonærvalgte styremedlemmer var 47 pst., det samme som året før. Kvinneandelen blant styreledere var 43 pst. (29 av 67), opp fra 38 pst. året før (25 av 65).

På side 30 og 31i Statens eierberetning 2015 fremgår kjønnsfordelingen i toppledelsen blant selskapene med statlig eierandel. Ved utgangen av 2015 var gjennomsnittlig kvinneandel i konsernledelsen (selskapets ledergruppe) i selskapene 32 pst. Gjennomsnittlig kvinneandel på nivået under konsernledelsen og totalt for begge nivåene var henholdsvis 35 pst. og 33 pst. Kvinneandelen blant administrerende direktører var 21 pst. (14 av 67), opp fra 20 pst. året før (13 av 65).