Omfang og hovedtall

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 70 selskaper. Samlet verdi på statens forretningsmessige eierskap ved utgangen av 2015 anslås til om lag 644 mrd. kroner.

Statens direkte eierskap

Statens direkte eierskap omfatter selskaper hvor statens eierinteresser forvaltes direkte av departementene. Tabellen gir en oversikt over selskapene, totalt 70, fordelt etter hvilket departement som forvalter statens eierinteresser. Samtlige selskaper er omtalt i Statens eierberetning 2015, og det rapporteres på 67 selskaper.

Nærings- og fiskeridepartementet har den største porteføljen og forvalter statens eierinteresser i 30 selskaper. Kulturdepartementet forvalter statens eierinteresser i elleve, Helse- og omsorgsdepartementet i syv og Olje- og energidepartementet i seks selskaper. Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser i fire selskaper hver. Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet forvalter statens eierinteresser i ett selskap hver. Kontaktinformasjon til departementene som forvalter statens eierinteresser i selskaper finnes på side 124 i Statens eierberetning 2015.

Kategorisering av selskapene

Selskapene er inndelt i fire kategorier ut fra statens mål med eierskapet:

1. Forretningsmessige mål.

2. Forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontorfunksjoner.

3. Forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål.

4. Sektorpolitiske mål.

Det sentrale hensynet i statens forretningsmessige eierskap (selskaper i kategori 1–3) er høyest mulig avkastning over tid på investert kapital. For selskapene i kategori 2 har staten i tillegg et mål om å opprettholde norsk forankring av selskapenes hovedkontor og tilhørende hovedkontorfunksjoner. For selskapene i kategori 3 har staten forretningsmessige mål og andre samfunnsmessige begrunnelser for statlig eierskap enn forankring av hovedkontor i Norge. Et eksempel på et slikt spesifikt definert mål er å bidra til en lønnsom og ansvarlig forvaltning av norske naturressurser (Statkraft). Statens mål med eierskapet i hvert enkelt selskap fremgår av Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. Det er 25 selskaper i kategori 1–3. Store Norske Spitsbergen Kulkompani ble i forbindelse med Prop. 52 S (2015–2016) flyttet fra kategori 3 til kategori 4 våren 2016.

Eierinteressene i 20 av de 25 selskapene hvor staten har forretningsmessige mål med eierskapet, forvaltes av Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Statens eierinteresser i øvrige selskaper hvor staten har forretningsmessige mål med eierskapet forvaltes av Forsvarsdepartementet (Aerospace Industrial Maintenance Norway), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Kommunalbanken), Olje- og energidepartementet (Statoil) og Samferdselsdepartementet (NSB og Posten Norge).

Statens eierskap i selskapene i kategori 4 har hovedsakelig sektorpolitiske formål. Statens eierinteresser i disse selskapene forvaltes som oftest av departementene som har det aktuelle sektorpolitiske ansvaret. Et eksempel på et sektorpolitisk mål som oppnås gjennom statlig eierskap er kontroll med omsetningen av alkoholholdige drikkevarer (Vinmonopolet). Som eier vektlegger staten at de sektorpolitiske målene nås mest mulig effektivt. Graden av kommersiell orientering blant selskapene varierer. Eksempelvis opererer Norsk rikskringkasting i et marked preget av konkurranse, mens Vinmonopolet har enerett til detaljsalg av alkoholholdig drikk med over 4,7 volumprosent alkohol.

Hovedtall

I tabellen nedenfor oppsummeres sentrale hovedtall for selskapene. Definisjoner av tallene er på side 125 i Statens eierberetning 2015. Tall for tidligere år finnes på www.eierberetningen.no.

Ved utgangen av 2015 var verdien av statens direkte eierskap på Oslo Børs om lag 523 mrd. kroner, ned fra 543 mrd. kroner i 2014. Statoil står for 50,5 pst. av disse verdiene. Telenor og DNB følger etter med henholdsvis 23 og 11,6 pst.

Antall ansatte i selskapene var 280 229 i 2015, inklusiv ansatte som arbeider i utlandet. Helseforetakene står for 110 403 eller 39,4 pst. av antall ansatte. Helse Sør-Øst RHF har flest ansatte, etterfulgt av Telenor og Statoil.

 

Mill. kronerBørsnoterte selskaperUnoterte selskaper i kategori 1-3Selskaper i kategori 4Totalt
Verdi statens eierandel 523 224 120 959 - 644 183 
Vektet avkastning i 2015 1,3 % - - -
Årsresultat 5 078 1 124 11 037 17 239
Vektet egenkapitalrentabilitet -1,6 % 3,4 % - -
Utbytte til staten 26 669 2 084 1 144 29 898
Salgsproveny for staten 127 - - 127
Kapitalinnskudd/aksjekjøp - -1 000 -1 480 -2 480