Resultatutvikling

Som eier legger staten vekt på å følge selskapenes økonomiske utvikling. Her kommenteres resultatutviklingen for 2015 i statens forretningsmessige eierskap (selskapene i kategori 1–3).

Resultatutvikling

 

Det samlede årsresultatet etter skatt og minoritetsinteresser for disse selskapene ble 6,2 mrd. kroner i 2015, en nedgang på 52,2 mrd. kroner fra året før. Statoils resultatnedgang på 59,4 mrd. kroner, fra 21,9 mrd. kroner i 2014 til -37,5 mrd. kroner i 2015, bidro sterkt til den samlede nedgangen. Uten Statoil økte det samlede årsresultatet fra 36,5 til 43,7 mrd. kroner, tilsvarende en resultatvekst på 19,7 pst.

For de børsnoterte selskapene er det DNB, Telenor og Yara International som bidrar mest til samlet årsresultat for 2015. I det følgende omtales resultatene til de børsnoterte selskapene.

DNBs årsresultat ble 24,8 mrd. kroner i 2015, en økning på 4,1 mrd. kroner fra året før. Økte netto renteinntekter, økte netto andre driftsinntekter og reduserte kostnader var hovedårsakene til resultatveksten. DNB økte den rene kjernekapitalen med 20,8 mrd. kroner fra utgangen av 2014 til utgangen av 2015. DNB er godt kapitalisert, men vil fortsette å bygge kapital gjennom organisk vekst for å møte myndighetenes krav.

Entras årsresultat ble 2,6 mrd. kroner i 2015 mot 1 mrd. kroner året før. Selskapet hadde driftsinntekter på 2 mrd. kroner, om lag det samme som i 2014. Resultat fra eiendomsdrift ble 1,4 mrd. kroner, svakt opp fra 2014.

Kongsberg Gruppens årsresultat ble 0,7 mrd. kroner i 2015, mot 0,9 mrd. kroner året før. Omsetningen økte med 2,5 pst. fra 2014 til 17 mrd. kroner i 2015. Styret besluttet å nedskrive goodwill og immaterielle eiendeler i Kongsberg Oil & Gas Technologies med 300 mill. kroner ved utgangen av 2015. Dette bidro negativt til selskapets resultater for 2015.

Norsk Hydros årsresultat ble 2 mrd. kroner i 2015, mot 0,8 mrd. kroner året før. Negative effekter av lavere realiserte aluminiumspriser og produktpremier ble mer enn utlignet av positive valutaeffekter av en sterkere amerikansk dollar og løpende forbedringsarbeid, som førte til at selskapets resultater økte i 2015. Driftsinntektene økte med om lag 12 pst. fra 2014 til om lag 88 mrd. kroner i 2015.

SAS fikk et årsresultat på 0,9 mrd. kroner for perioden november 2014–oktober 2015 (selskapet har avvikende regnskapsår), mot -0,7 mrd. kroner samme periode året før. Resultatforbedringen er i hovedsak drevet av vekst i passasjerinntekter, kostnadsbesparelser og lavere drivstoffkostnader.

Statoils årsresultat ble -37,5 mrd. kroner i 2015, mot 21,9 mrd. kroner året før. Driftsresultatet ble på 14,9 mrd. kroner, ned 86,4 pst. fra 2014. Resultatnedgangen skyldtes lavere priser for olje og gass, og betydelige nedskrivninger, i hovedsak knyttet til landvirksomheten i Nord-Amerika.

Telenors årsresultat ble 3,4 mrd. kroner i 2015, mot 9,1 mrd. kroner året før. Resultatet er negativt preget av nedskrivninger på 2,1 mrd. kroner knyttet til virksomheten i Danmark, og 5,4 mrd. kroner knyttet til aksjeposten i VimpelCom. Driftsinntektene økte med 15 pst. til 128 mrd. kroner i 2015. Økningen skyldtes i stor grad positive valutaeffekter og god inntektsvekst i flere markeder, særlig fra virksomheten i Myanmar. Dette ble delvis oppveid av tøffere markedsforhold i Thailand, Danmark og Malaysia.

Yara International fikk et årsresultat på 8,1 mrd. kroner i 2015, opp 6 pst. fra året før. Resultatforbedringen er hovedsakelig forklart av lavere gasspriser i Europa og en sterkere amerikansk dollar.

For unoterte selskaper i kategori 1–3 ble det samlede årsresultatet for 2015 på 1,1 mrd. kroner, mot -2,5 mrd. kroner året før. Samlet driftsresultat ble 9,6 mrd. kroner, mens samlede driftsinntekter utgjorde 73,4 mrd. kroner. I det følgende gis en kort omtale av resultatene til disse selskapene.

Ambitas årsresultat ble 37,6 mill. kroner i 2015, mot 14,6 mill. kroner året før. Resultatet for 2015 ble ekstraordinært høyt etter overgangen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Inntektene i 2015 endte på 322 mill. kroner, en vekst på 12,2 pst. fra året før. Veksten drives bl.a. av et sterkt boligmarked. Ambita er i 2015 blitt et konsern og deler av veksten kommer fra Edok AS.

Baneservices årsresultat ble 45,7 mill. kroner i 2015, mot 24,6 mill. kroner året før. Resultatforbedringen skyldes god lønnsomhet i hele prosjektporteføljen og bedre utnyttelse av selskapets maskinkapasitet på grunn av høyere produksjonsvolum og lengre arbeidssesong.

Flytogets årsresultat ble 181 mill. kroner i 2015, en svak nedgang fra året før. Konkurransen i markedet har økt betydelig, og selskapet tapte 1,1 prosentpoeng av markedsandelen.

Mestas årsresultat ble 335 mill. kroner i 2015, opp fra 225 mill. kroner året før. Resultatet ble påvirket av gevinster fra salg av eiendom.

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter fikk et årsresultat på 95,9 mill. kroner i 2015, opp fra 29,6 mill. kroner året før. Økningen i resultatet er relatert til proveny fra salg av to datterselskaper i 2015. Omsetningen økte fra 548 mill. kroner i 2014 til 562 mill. kroner i 2015.

Inntektene til Aker Kværner Holding utgjøres av utbytte fra Akastor, Aker Solutions og Kværner og noen mindre renteinntekter. Aker Kværner Holding fikk et årsresultat på -2,1 mrd. kroner i 2015, mot -4,7 mrd. kroner året før. Dette skyldes at selskapet har nedskrevet aksjer i Akastor, Aker Solutions og Kværner med 2,4 mrd. kroner. Nedskrivningen reflekterer i stor grad verdinedgangen som har vært i oljerelaterte aksjer på Oslo Børs i 2015.

Nammos årsresultat ble 217 mill. kroner i 2015, mot 189 mill. kroner året før. Omsetningen i 2015 økte med 1,8 pst. fra året før til 3 783 mill. kroner, der en svekket norsk krone gjør at konsoliderte tall gir vekst.

Aerospace Industrial Maintenance Norway fikk et årsresultat på 14,1 mill. kroner i 2015, mot 51,6 mill. kroner året før. Resultatet for 2014 var påvirket av en inntektsføring av planendringer i pensjonsforpliktelsene i Statens pensjonskasse.

Argentum Fondsinvesteringer fikk et årsresultat for konsernet på 401 mill. kroner i 2015, mot 773 mill. kroner året før. Netto resultat fra investeringer i aktive eierfond utgjorde 470 mill. kroner. Eksportfinans fikk et årsresultat på -376 mill. kroner i 2015, mot -4 273 mill. kroner året før. De negative tallene skyldtes først og fremst reversering av tidligere urealiserte gevinster på selskapets egen gjeld.

Electronic Chart Centre fikk et årsresultat på 1,2 mill. kroner i 2015, mot -3,6 mill. kroner året før. Selskapet har hatt en periode med investeringer for fremtidig vekst, satsing på nye forretningsmuligheter og etablering i ulike brukermiljø. GIEK Kredittforsikring fikk et årsresultat på 9 mill. kroner i 2015, mot 4,3 mill. kroner året før. Året var krevende for selskapet ettersom sentrale markeder som Russland og Ukraina ikke har vært åpne for selskapets kunder.

Investinors årsresultat ble 60 mill. kroner i 2015, mot -103 mill. kroner året før. Driftsinntektene var 120 mill. kroner, sammenlignet med -68,6 mill. kroner året før. Bedringen skyldes høyere gevinster ved salg av eierandeler og en sterkere netto utvikling i markedsverdi i investeringsporteføljen. Kommunalbankens årsresultat ble 1 870 mill. kroner i 2015 mot 491 mill. kroner året før. Netto renteinntekter er stabile og på nivå med 2014. Resultatet preges av at urealiserte tap på -734 mill. kroner i 2014 er reversert til gevinst på 1 116 mill. kroner i 2015.

NSBs årsresultat ble 2 149 mill. kroner i 2015, mot 1 505 mill. kroner året før. Dette er konsernets beste økonomiske resultat noensinne. Hovedårsakene til bedringen er et godt driftsresultat i persontogvirksomheten i hovedsak som følge av vekst i antall reiser, bedret resultat i buss- og godsvirksomheten som følge av bl.a. kostnadseffektivisering og betydelige resultater knyttet til utvikling og salg av eiendom.

Posten Norge fikk et årsresultat på -62 mill. kroner, ned fra 447 mill. kroner året før. Nedgangen er sterkt preget av den reduserte aktiviteten i oljesektoren, svakere markedsforhold i Norge og glidning mot tjenester med lavere marginer. Konsernet har over flere år realisert betydelige kostnadseffekter fra effektiviseringsprogrammer innenfor både post- og logistikksegmentet. Det har imidlertid vist seg krevende å kompensere fullt ut for fallende brevvolumer.

Statkrafts årsresultat ble -1 727 mill. kroner i 2015, mot 3 758 mill. kroner året før. Nedskrivninger og negative valutaeffekter knyttet til finanspostene på -2,3 mrd. kroner innvirket på konsernets resultat. Driftsresultatet i 2015 ble svekket av at de nordiske kraftprisene var lavere enn de har vært på 15 år.