Statsrådens forord

Elleve departementer forvalter statens direkte eierskap i 70 selskaper. I Statens eierberetning 2015 gir Nærings- og fiskeridepartementet en oversikt over og omtale av samtlige selskaper med statlig eierandel, med vekt på selskapenes utvikling i fjor. Åpenhet om statens eierskapsutøvelse og om selskapenes virksomhet er en grunnpilar i det statlige eierskapet, og Statens eierberetning er et bidrag til dette. I år har vi tatt inn et eget kapittel om statens eierstyring, bl.a. for å gi et nærmere innblikk i hvordan staten som eier utøver eierskapet i praksis.

Verdiskaping er det overordnede målet for staten som eier. For selskaper der staten har forretningsmessige mål med eierskapet er målet høyest mulig avkastning over tid på investert kapital. For selskaper der staten hovedsakelig har sektorpolitiske mål med eierskapet er ambisjonen at målene skal nås mest mulig effektivt.

Statens verdier i det forretningsmessige eierskapet anslås til 644 mrd. kroner ved utgangen av 2015, ned 16,7 mrd. kroner fra året før. Nedgangen kommer bl.a. av at staten er tungt investert i bransjer som har hatt et utfordrende år. Veksten i BNP i Fastlands-Norge var på 1,0 pst. i 2015, som er den laveste siden finanskrisen i 2009. Dette har bl.a. sammenheng med det betydelige fallet i etterspørselen fra petroleumsnæringen.

Lavere etterspørsel fra petroleumsnæringen stiller norsk økonomi overfor en krevende omstilling. Norge er imidlertid godt rustet med høy sysselsetting, relativt lav arbeidsledighet og en høyt utdannet befolkning som er vant til å tenke nytt og gripe mulighetene en omstilling kan gi. Flere av selskapene med statlig eierandel har over tid vist stor evne til å videreutvikle virksomheten i takt med samfunnets utvikling. Nå er det kanskje viktigere enn noen gang at selskapene bl.a. arbeider med kompetanseutvikling og forbedringer i virksomheten, og gjennom dette tar en rolle for å bidra til at omstillingen i norsk økonomi går lettere og at samlet verdiskaping øker.

Staten som eier arbeider kontinuerlig for å bidra til selskapenes verdiskaping gjennom å forvalte eierskapet på en god måte. Statens eierskapspolitikk fremgår av Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap (eierskapsmeldingen), herunder statens prinsipper for god eierstyring og statens forventninger til selskapene. Eierskapsutøvelsen er innrettet for å bidra til verdiskaping gjennom å arbeide for egnet styresammensetting, god selskapsstyring, effektiv kapitalstruktur og riktig utbytte, at bærekraft og samfunnsansvar er integrert i virksomheten og åpenhet og god rapportering.

Måten staten opptrer på som eier har stor betydning for offentlighetens, investorers og andre interessenters tillit til norske selskaper med statlig eierandel og til det norske kapitalmarkedet. Det statlige eierskapet skal utøves profesjonelt og forutsigbart innenfor rammen av selskapslovgivningen og basert på allment aksepterte eierstyringsprinsipper. Dette innebærer bl.a. at staten som eier må forholde seg til rollefordelingen mellom eier, styre og daglig ledelse. Det er et viktig prinsipp at selskaper med statlig eierandel verken skal ha fordeler eller ulemper som følge av at staten er aksjeeier.

Forvaltningen av selskapet er styrets og daglig leders ansvar. Statens kanskje viktigste oppgave som eier er å bidra til gode og kompetente styrer, som utøver forvaltningen ut fra selskapenes og eiernes interesser. Som eier stiller staten tydelige forventninger til styrene gjennom eierskapsmeldingen. Forventningene følges opp i den jevnlige eierdialogen vi har med selskapene.

Det siste året har det vært flere saker oppe om selskaper med statlig eierandel og deres arbeid med samfunnsansvar, virksomhetsstyring og etterlevelse av lover, regler og egne retningslinjer. Staten som eier er opptatt av at selskaper med statlig eierandel etterstreber god selskapsstyring og arbeider systematisk og strategisk med sitt samfunnsansvar. Både fordi vi mener god håndtering av slike forhold bidrar til å støtte opp under aksjonærverdiene og fordi selskaper med statlig eierandel skal opptre etisk forsvarlig.

De uheldige sakene som har vært oppe ligger noe tilbake i tid og har vært av ulik karakter. I sum har de likevel reist spørsmål ved hvordan staten forvalter sitt eierskap. Etter min mening gir ikke disse sakene grunnlag for å rokke ved de grunnleggende rammene for statens eierskapsutøvelse. Prinsippene om rollefordeling, både mellom statens ulike roller og mellom eier, styre og ledelse, bør fortsatt ligge fast. Også utfordrende saker bør håndteres innenfor disse rammene, som i en årrekke har hatt legitimitet blant markedsaktører og som et samlet Storting stiller seg bak. Dette har vært en styrke for det norske statlige eierskapet.

Eierdialogen er det viktigste verktøyet for å følge opp statens forventninger på ulike områder. Staten som eier søker å stille relevante spørsmål for å få svar på hvordan selskapene håndterer arbeidet med virksomhetsstyring og samfunnsansvar generelt og i relevante saker spesielt. Staten er opptatt av å få svar på om selskapets systemer og tiltak har fungert, hvordan eventuelle avvik kunne skje og hvordan erfaringene tas med i det videre arbeidet på relevante områder. Så vil også vi, innenfor gitte rammer, stadig søke å heve standarden i arbeidet som kreves av en ansvarlig eier, herunder utvikle og bedre oppfølgingen av selskapene. Til tross for et negativt bilde som er skapt det siste året, er mitt inntrykk at mange selskaper arbeider systematisk og godt med å utforme systemer og tiltak som skal bidra til ytterligere å heve standarden for god selskapsstyring og å bedre arbeidet med samfunnsansvar.

Jeg ønsker deg god lesing.

Monica Mæland

Næringsminister