Avkastning og finansielle verdier

Verdien av statens samlede forretningsmessige eierskap var ved utgangen av 2016 anslått til 715 mrd. kroner.

Avkastning for de børsnoterte selskapene

Avkastningen er summen av utviklingen i markedsverdien av et selskaps egenkapital og direkteavkastning i form av utbytte og eventuelt vederlag ved tilbakekjøp av aksjer.

Staten har direkte eierandeler i åtte selskaper som er notert på Oslo Børs. Den verdijusterte avkastningen inklusiv reinvestert utbytte for disse selskapene var 22,8 pst. i 2016, mot 1,3 pst. året før. Avkastningen er vektet med verdien av statens eierandeler ved utgangen av 2016. Statoil, som utgjør drøyt halvparten av statens samlede verdier på børs, har stor påvirkning på vektet totalavkastning.

På side 14 og 15 i Statens eierberetning 2016 fremgår grafer med kursutviklingen inklusiv reinvestert utbytte for hvert selskap sammenlignet med utviklingen for hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX- indeksen) og relevante bransjeindekser.

Statoil hadde høyest avkastning i 2016 med 35,5 pst. Deretter fulgte Norsk Hydro med 28,5 pst., Entra med 27,6 pst. og DNB med 22,2 pst. Øvrige selskaper hadde negativ avkastning i 2016. SAS hadde lavest avkastning med -42,8 pst. Deretter fulgte Kongsberg Gruppen med -11,4 pst., Telenor med -8,0 pst. og Yara International med -6,7 pst.

De siste fem årene, fra inngangen i 2012 til utgangen av 2016, er det DNB som har hatt høyest gjennomsnittlig årlig avkastning med 20,5 pst. Deretter følger SAS med 11,8 pst., Yara International med 11,5 pst., Norsk Hydro med 11,3 pst., Telenor med 10,9 pst., Statoil med 6,1 pst. og Kongsberg Gruppen med 5,6 pst. Hovedindeksen på Oslo Børs har i perioden hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 12,2 pst. Sammenlignet med utvalgte bransjeindekser i perioden har Norsk Hydro, Telenor og Yara International gitt høyere avkastning, mens øvrige selskaper har gitt lavere avkastning.

Verdi av statens eierandel

For å anslå verdien til selskapene brukes verdien av selskapets aksjer for børsnoterte selskaper, og bokført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser for unoterte selskaper i kategori 1–3. I Statens eierberetning 2016 fremgår verdianslagene for hvert selskap for 2016 og 2015 på side 16 og 17 . For selskapene hvor statens hovedmål med eierskapet ikke er forretningsmessig, selskaper i kategori 4, oppgis ikke verdianslag.

Verdien av statens aksjer på Oslo Børs var 596 mrd. kroner ved utgangen av 2016, opp 73 mrd. kroner fra året før. Statoil bidro til å trekke samlet verdi opp med 80,1 mrd. kroner. Statens eierandel i DNB og Norsk Hydro hadde en verdimessig økning på henholdsvis 10,3 og 5,8 mrd. kroner. Verdien av statens eierandeler i Telenor, Yara International og Kongsberg Gruppen ble redusert med henholdsvis 15,6, 4,5 og 1,2 mrd. kroner. Entras markedsverdi steg i 2016, men på grunn av at staten solgte aksjer i selskapet for 2,5 mrd. kroner, er verdien av statens eierandel redusert med 1,2 mrd. kroner i 2016. Markedsverdien til SAS er redusert i 2016, og i tillegg solgte staten aksjer for 132 mill. kroner, slik at verdien av statens eierandel totalt er redusert med 0,6 mrd. kroner i løpet av året.

Statens andel av bokført verdi av unoterte selskaper i kategori 1–3 var ved utgangen av 2016 på 118 mrd. kroner, ned 2,7 mrd. kroner fra året før. Statens andel av bokført verdi i Aker Kværner Holding og Investinor økte i 2016 for begge selskapene med drøyt 0,6 mrd. kroner. For Investinor kom hoveddelen av økningen som følge av et kapitalinnskudd på 0,5 mrd. kroner. Bokført verdi av Statkraft og Argentum Fondsinvesteringer ble i 2016 redusert med henholdsvis 3,5 og 0,6 mrd. kroner.

Samlet anslag for statens verdier i selskapene i kategori 1–3 var 715 mrd. kroner, opp 70,2 mrd. kroner fra året før.

Utbytte

For regnskapsåret 2016 vil staten motta 33 mrd. kroner i utbytte, opp 3,1 mrd. kroner fra året før. Utbytte fra Statkraft har økt mest fra i fjor, med 2,4 mrd. kroner. Fra DNB, Statoil, Argentum Fondsinvesteringer, Telenor og Norsk Hydro har utbyttene økt med henholdsvis 665, 360, 300, 242 og 177 mill. kroner. Utbytte fra NSB er redusert fra 595 mill. kroner til null.