Godtgjørelse til ledende ansatte

Staten som eier har hatt retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i heleide selskaper med statlig eierskap siden 2001. Ved revisjonen av retningslinjene i 2006 ble retningslinjene gjort gjeldende for alle selskaper hvor staten har direkte eierandeler.

Retningslinjene har til hensikt å formidle hvilke forhold staten legger vekt på i sin stemmegivning når styrets lederlønnserklæring behandles på selskapenes generalforsamlinger eller foretaksmøter. Retningslinjene reflekterer også statens holdning til lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskaper der dette ikke er egen sak på generalforsamlingen, og skal bidra til å ivareta statens aksjonærverdier.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» med virkning fra 13. februar 2015. Retningslinjene erstattet tidligere retningslinjer av 31. mars 2011. Hovedprinsippene i de tidligere retningslinjene er videreført i de nye, som at fastsettelse av godtgjørelse til daglig leder er styrets ansvar og at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Det skal legges vekt på moderasjon.

I de nye retningslinjene er det gjort endringer i tråd med det som ble varslet i Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. Sentrale endringer er bl.a. at i selskaper hvor staten har en eierandel på over 90 pst., legges det til grunn at retningslinjene skal følges. Virkeområdet er utvidet til også å gjelde heleide datterselskaper av selskaper hvor staten eier mer enn 90 pst. Videre vil staten som eier heretter ikke støtte pensjonsopptjening på lønn over 12 G. På området sluttvederlag er retningslinjene utvidet til å gjelde alle ledende ansatte, ikke kun daglig leder. Når det gjelder aksjeprogrammer, herunder langtidsinsentivordninger (LTI), vil staten som eier heretter anse slike ordninger som variabel lønn, ikke fastlønn. Aksjeprogrammer støttes kun for børsnoterte selskaper og da kun dersom verdien av tildelt beløp ikke overstiger 30 pst. av fastlønn.

Statens oppfølging av retningslinjene skjer innenfor rammen av gjeldende selskapslovgivning og i samsvar med allment aksepterte prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, herunder statens prinsipper for god eierstyring. Selskapenes tilpasning til og etterlevelse av statens retningslinjer er et element staten tar hensyn til i sine vurderinger i valg til selskapenes styrer.

Det følger av bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-6 (3) og § 6-16a at styret i allmennaksjeselskaper årlig skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte. Dette kravet har vært lovpålagt siden 2007.

Fra og med regnskapsåret 2011 har styrene i alle heleide selskaper og selskaper med dominerende statlig eierandel som ikke defineres som «små foretak» etter regnskapsloven, hatt en vedtektsfestet plikt til å legge frem en lederlønnserklæring på generalforsamling. I henhold til statens nye retningslinjer for lederlønn, vil staten som eier gå inn for å gjøre allmennaksjelovens regler om lederlønnserklæring gjeldende1 for alle selskaper som staten har eierandel i, og som ikke defineres som små foretak. Bakgrunnen er at det bør være åpenhet om avlønningen og at eierne gjennom stemmegivning på generalforsamling kan få kommunisert sin holdning til selskapets lederlønnspolitikk.

I tabellen på godtgjørelse til administrerende direktører 2014 presenteres samlet godtgjørelse i 2014 til administrerende direktør i selskapene fordelt på fastlønn, LTI, variabel lønn (bonus), annen godtgjørelse og pensjonskostnader. Tallene er basert på selskapenes årsregnskaper. Flere av godtgjørelseselementene som presenteres i tabellen er ikke nødvendigvis sammenlignbare med tilsvarende elementer i Statens eierberetning tidligere år. LTI anses for eksempel ikke som fastlønn i statens nye retningslinjer slik at dette elementet ikke inngår som fastlønn, men rapporteres særskilt. Videre har flere selskaper endret sin rapportering av variabel lønn, med bakgrunn i Finanstilsynets anbefaling i rundskriv 16/2014: «Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering i 2014». Flere selskaper rapporterer nå på opptjent bonus for det aktuelle året, i stedet for utbetalt bonus opptjent foregående år.

                       

1 I selskaper som er deleid av staten, må staten enten alene eller sammen med andre aksjeeiere ha to tredjedels flertall for å kunne gjøre nødvendige vedtektsendringer.

Til toppen