Omfang og hovedtall

Statens direkte eierskap

Statens direkte eierskap omfatter selskaper hvor statens eierinteresser forvaltes direkte av departementene. Tabellen gir en oversikt over selskapene, totalt 74, fordelt etter departement. Samtlige selskaper er omtalt i Statens eierberetning 2016, og det rapporteres på 68 selskaper.

Her er hovedtallene for statens direkte eierskap for 2016, som er fra side 7 i Statens eierberetning 2016.

Kategorisering av selskapene

Staten har begrunnelser og mål for det direkte eierskapet. Dette fremgår i omtalen av enkeltselskaper i Statens eierberetning 2016 og for de fleste selskapene i Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap (eierskapsmeldingen). Selskapene er inndelt i fire kategorier ut fra statens mål med eierskapet:

1. Forretningsmessige mål

2. Forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontorfunksjoner

3. Forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål

4. Sektorpolitiske mål

Det sentrale hensynet i statens forretningsmessige eierskap, selskaper i kategori 1–3, er høyest mulig avkastning over tid på investert kapital. For selskapene i kategori 2 har staten i tillegg et mål om å opprettholde norsk forankring av selskapenes hovedkontor og tilhørende hovedkontorfunksjoner. For selskapene i kategori 3 har staten forretningsmessige mål og andre samfunnsmessige begrunnelser for statlig eierskap enn forankring av hovedkontor i Norge. Det er 26 selskaper i kategori 1–3, og statens eierinteresser i 21 av disse forvaltes av Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statens eierskap i selskapene i kategori 4 har hovedsakelig sektorpolitiske formål. Statens eierinteresser i disse selskapene forvaltes som oftest av departementene som har det aktuelle sektorpolitiske ansvaret. Som eier vektlegger staten at de sektorpolitiske målene nås mest mulig effektivt.