Samfunnsansvar

Samfunnsansvar omfatter en rekke saksområder knyttet til hvordan selskapers virksomhet påvirker mennesker, samfunn og klima og miljø. Staten forventer at selskapene hvor staten er eier arbeider målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar. Staten som eier har både generelle forventninger og mer spesifikke forventninger til selskapenes arbeid med samfunnsansvar. Forventningene stilles både fordi god håndtering av slike forhold bidrar til å ivareta statens aksjonærverdier og for at selskaper med statlig eierandel, som andre selskaper, bør opptre etisk forsvarlig.

De overordnede og generelle forventningene omfatter bl.a. forventninger om at selskaper med statlig eierandel er ledende innenfor arbeidet med samfunnsansvar på sine områder og at arbeidet med samfunnsansvar er forankret i selskapenes styrer. Det forventes også at styrene er åpne om arbeidet med samfunnsansvar i sine årsberetninger, herunder om hvordan arbeidet er forankret i organisasjonen, og at selskapene har gjort sine etiske retningslinjer og retningslinjer for sitt arbeid med samfunnsansvar tilgjengelige for allmennheten. I Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, legges det økt vekt på styrets rolle og ansvar på samfunnsansvarsområdet, vesentlighetsprinsippet i forbindelse med rapportering og videreutvikling av interessentdialog som arbeidsmetode for å kartlegge innvirkning på mennesker, samfunn og klima og miljø og for å bedre selskapenes risikostyring.

Selskaper med internasjonal virksomhet forventes å knytte seg til FNs Global Compact, FNs arena for dialog mellom næringsliv, sivilsamfunn og nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner. Selskaper av en viss størrelse bør benytte rapporteringsstandarden Global Reporting Initiative (GRI) som samarbeider med FNs Global Compact.

Som eier har staten utformet særskilte forventninger på fire områder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet i økonomiske transaksjoner.

Samfunnsansvar, slik det er definert i Meld. St. 27 (2013–2014), omfatter en rekke saksområder knyttet til hvordan selskapers virksomhet påvirker mennesker, samfunn og klima og miljø. De fire særskilte områdene omfatter både forhold som adresseres gjennom etablerte internasjonale normer, herunder retningslinjer for næringslivet på menneskerettighetsområdet, og forhold som er rettsliggjort, herunder forbudet mot korrupsjon og nasjonal og internasjonal lovgivning på miljøområdet.

Statens forventinger kommuniseres og følges opp i dialogen staten har med selskapene. Staten legger «vesentlighetsprinsippet» og «følg eller forklar»-prinsippet til grunn i oppfølgingen. Vesentlighet innebærer at selskapene arbeider med og rapporterer på de forhold som er sentrale for virksomhetens innvirkning på mennesker, samfunn og klima og miljø. «Følg eller forklar» innebærer at staten forventer at selskapene følger forventningene og at eventuelle avvik begrunnes.

Selskapene kan ha ulike utfordringer i arbeidet med samfunnsansvar. Selskapenes arbeid avhenger bl.a. av selskapets størrelse, tilgjengelige ressurser, grad av internasjonal orientering og bransje. Dialogen staten har med selskapene tar utgangspunkt i statens forventninger til selskapene, samtidig som at dialogen gjøres relevant for det enkelte selskaps utfordringer på området. I tillegg til dialog om arbeidet med samfunnsansvar generelt kan det være dialog og oppfølging av enkelthendelser eller særskilte utfordringer selskapene står overfor. Som eier er staten opptatt av at selskapene utformer retningslinjer og iverksetter relevante tiltak for å følge opp sitt samfunnsansvar.

Styrets ansvar er sentralt i arbeidet med samfunnsansvar. Selskapenes og styrenes arbeid med samfunnsansvar vil være en del av vurderingene som gjøres i forbindelse med styrevalg. Som et ledd i arbeidet med å få godt sammensatte styrer er staten opptatt av at styrene har relevant kompetanse og erfaring på samfunnsansvarsområdet.

I Samfunnsansvar - tabell er resultatene av følgende ja/nei-spørsmål som er stilt selskapene:

•  Har selskapet offentlig tilgjengelige etiske retningslinjer?

•  Har selskapet offentlig tilgjengelige retningslinjer for sitt arbeid med samfunnsansvar?

•  Er arbeidet med klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet integrert i retningslinjene for samfunnsansvar?

•  Rapporterer selskapet på samfunnsansvar i henhold til GRI?

•  Følger selskapet OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper?

•  Har selskapet eventuelle andre og mer selskaps- og bransjerelevante retningslinjer for sin rapportering?

Spørsmålenes relevans og tolkningen av dem, kan være ulik fra selskap til selskap. Det er styrenes ansvar å ta stilling til hvordan det enkelte selskap eventuelt skal rapportere på oppfølgingen av statens forventninger. Det kan være gode grunner til at et selskap i sin rapportering avviker fra statens forventninger, jf. «følg eller for-klar»-prinsippet. Begrunnelsen for slike avvik fremgår ikke av tabellen, resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Selskapene har i tillegg mulighet til å peke på særskilte områder innenfor samfunnsansvar de har arbeidet med i løpet av 2014. Dette fremgår i omtalen av hvert selskap.