Særskilte forhold og definisjoner

Definisjonen av begreper benyttet i beretningen. Disse kan avvike fra selskapenes egne.

SÆRSKILTE FORHOLD

 • Datagrunnlaget er innhentet fra selskapene, inklusive årsrapporter/årsregnskaper for 2013.
 • Informasjonen er oppdatert pr. 31. desember 2013, unntatt materiale knyttet til styresammensetninger og statens eierandeler, som er oppdatert pr. 31. mars 2014.
 • SAS AB avlegger regnskap i henhold til svensk regnskapsstandard.
 • Nøkkeltallene er i utgangspunktet beregnet på samme vis for alle selskapene jf. definisjonene nedenfor. Disse kan derfor avvike fra de selskapene selv oppgir i sine rapporter.
 • For flere selskaper var generalforsamling/foretaksmøte ikke avholdt ved beretningens redaksjonelle deadline. De oppgitte tallene for disse selskapene er revisorgodkjente, men utbyttene kan bli endret på generalforsamlingene.
 • Tidligere års data kan bli korrigert i årsrapporter m.m. Beretningen tar utgangspunkt i den nyeste informasjonen. Dette innebærer at historiske data ikke nødvendigvis samsvarer med det som oppgis i tidligere beretninger.
 • Beregningsmåten varierer når det gjelder antall ansatte: Ansatte ved årsslutt/gjennomsnitt av året/antall årsverk.
 • Når det gjelder årsresultat etter skatt og minoritetsinteresser for de regionale helseforetakene er resultatet definert som det evt. avviket fra Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav.
 • I beretningen for 2013 benyttes benevnelsen Nærings- og fiskeridepartementet også for tidsperioden før opprettelsen av det nye departementet 1. januar 2014.
 • Det tas forbehold om feil i datagrunnlaget og beregningene. For nærmere informasjon om de enkelte selskapene vises det til selskapenes årsrapporter.

DEFINISJONER

Her oppgis definisjonen av begreper benyttet i rapporten. Disse kan avvike fra selskapenes egne.

 • Avkastning – Kursutvikling inklusive reinvestert utbytte (Kilde: Factset). Ved beregning av gjennomsnittlig årlig avkastning siste fem år benyttes geometrisk gjennomsnitt.
 • Brutto driftsmargin (EBITDA-margin) – Brutto driftsresultat (EBITDA) dividert med driftsinntekter.
 • Brutto driftsresultat (EBITDA) – Driftsresultat (EBIT) før av- og nedskrivninger.
 • Direkte avkastning – Utbetalt utbytte pr. aksje i 2013 som prosent av aksjekurs pr. 31. desember 2013 (Kilde: Factset).
 • Driftsmargin (EBIT-margin) – Driftsresultat (EBIT) dividert med driftsinntekter.
 • Driftsresultat (EBIT) – Driftsinntekter fratrukket driftskostnader, avskrivninger og nedskrivninger. Egenkapitalandel – Egenkapital i prosent av totalkapital. For finansforetak benyttes kjernekapitaldekning.
 • Egenkapitalrentabilitet – Resultat etter skatt og minoritetsinteresser dividert med gjennomsnittet av summen av egenkapital og minoritetsinteresser siste to år. Ved beregning av gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet siste fem år benyttes aritmetisk gjennomsnitt.
 • Kontantstrøm drift – Tilsvarer operasjonelle aktiviteter under kontantstrøm i selskapsomtalen.
 • Kostnadsgrad – Driftskostnader dividert med sum av netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og andre driftsinntekter.
 • Netto finans – Rente- og andre finansinntekter fratrukket rente- og andre finanskostnader.
 • Rentabilitet sysselsatt kapital – Summen av driftsresultat (EBIT), finansinntekter og resultatandel i tilknyttede selskap, dividert på gjennomsnittlig sysselsatt kapital de siste to årene.
 • Samlet godtgjørelse – Summen av fastlønn, variabel lønn, annen godtgjørelse og pensjonskostnader. Det tas utgangspunkt i utbetalt (og ikke opptjent) variabel lønn med mindre annet er oppgitt. For selskaper som i løpet av året har hatt flere personer ansatt som administrerende direktør, er samlet godtgjørelse summen av godtgjørelsene til disse.
 • Styregodtgjørelse – Godtgjørelse til styreleder, nestleder og styremedlemmer som vedtatt på generalforsamling/bedriftsforsamling i 2013, hvis ikke annet er oppgitt. Samlet styregodtgjørelse for 2013 er utbetalt ordinær godtgjørelse og godtgjørelse for komitéarbeid i styret.
 • Sysselsatt kapital – Summen av egenkapital og rentebærende gjeld.
 • Utbytteandel – Avsatt utbytte som andel av årets resultat for konsernet. Gjennomsnittlig utbytteandel er beregnet som sum utbytte dividert med sum konsernresultat etter skatt og minoritetsinteresser for de siste fem årene.
 • Vektet avkastning siste år – Verdijustert avkastning inklusive reinvestert utbytte for de åtte børsnoterte selskapene (Kilde: Factset). Avkastningen for 2013 er vektet med verdien av statens eierandeler pr. 31. desember 2012.
 • Vektet egenkapitalrentabilitet – Egenkapitalrentabilitet vektet etter statens andel av den bokførte egenkapitalen fratrukket minoritetsinteresser pr. 31. desember 2012.
 • Verdi av statens eierandel – For børsnoterte selskaper er verdiene basert på børskurser pr. 31. desember 2013 og antall aksjer eid av staten på samme tidspunkt (Kilde: Factset). For unoterte selskaper med forretningsmessige mål benyttes bokført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser pr. 31. desember 2013. For sektorpolitiske selskaper gis ikke noe anslag på verdi.
Til toppen