Statsrådens forord

Tolv departementer forvalter statens direkte eierskap i 74 selskaper. I Statens eierberetning 2016 gir Nærings- og fiskeridepartementet en oversikt over og omtale av disse, med vekt på selskapenes utvikling foregående år. Hensikten er å bidra til åpenhet om statens eierskapsutøvelse og om selskapenes virksomhet og resultater.

Norsk økonomi hadde i 2016 den svakeste veksten siden finanskrisen. Stigende priser på viktige eksportvarer bidro likevel til stor oppgang på Oslo Børs. I de åtte børsnoterte selskapene staten har direkte eierandeler i, var statens andel ved utgangen av 2016 verdt 596 mrd. kroner. Disse selskapene ga staten en avkastning, inkludert utbytte, på 23 pst. i 2016. De to foregående årene var avkastningen 1 og 6 pst. Til sammenligning har avkastningen fra hovedindeksen på Oslo Børs vært henholdsvis 12, 6 og 5 pst. de siste tre årene.

Verdien av statens samlede forretningsmessige eierskap var ved utgangen av 2016 anslått til 715 mrd. kroner, opp 70 mrd. kroner fra året før. I tillegg mottar staten 33 mrd. kroner i utbytte fra alle selskapene for regnskapsåret 2016.

Det at staten har blitt en stor eier har en rekke årsaker. Statens industripolitikk etter krigen, der hensyn som selvforsyning, sysselsetting og kontroll på naturressurser ble søkt ivaretatt, og utskilling av statlig produksjon og drift av viktig infrastruktur og tjenester er noen eksempler. I dag er statens overordnede mål med eierskapet å bidra til verdiskaping i norsk økonomi. Det inkluderer bl.a. å ivareta hensyn som å beholde viktige hovedkontorer og forskning og utvikling på sentrale områder i Norge.

For selskaper der staten har forretningsmessige mål med eierskapet er det høyest mulig avkastning over tid på investert kapital som gjelder. I praksis arbeider vi med å bidra til at selskapene er lønnsomme over tid, slik at de kan opprettholde og skape arbeidsplasser samt skape verdier til fellesskapet.

For selskaper der staten har sektorpolitiske mål med eierskapet er ambisjonen at målene skal nås mest mulig effektivt. Når staten søker å oppnå sektorpolitiske mål gjennom eierskap er det som regel fordi oppgavene eller virksomheten antas å gjøres mer effektivt i et selskap enn gjennom andre virkemidler. Målet er høyest mulig verdiskaping.

Statens eierskapsutøvelse skal bidra til verdiskaping. Den kanskje viktigste oppgaven for staten som eier er å velge gode styrer til å forvalte selskapene. En viktig oppgave for styret er å utarbeide klare mål og strategier for selskapet innenfor rammene i vedtektene. Som eier er staten opptatt av at mål og strategier er egnet til å nå statens mål med eierskapet. Dette er sentralt i dialogen med selskapene, og staten som eier søker å bidra til god måloppnåelse. Årets artikkel i Statens eierberetning handler nettopp om hvordan et selskap setter mål og hvordan det følges opp i virksomheten. Artikkelen er skrevet av konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Norsk Hydro.

I eierdialogen drøfter vi forhold som har betydning for statens mål med eierskapet. Det kan for eksempel være selskapets strategi, kapitalsituasjon og inntjeningsutsikter, risikofaktorer og markedsforhold. Innenfor rollefordelingen mellom eier, styret og ledelse, søker vi bl.a. å forsikre oss om at selskapene tar gode valg og bruker kapitalen fornuftig. Ved å være en utfordrende eier kan staten bidra til at selskapene gjør grundige vurderinger og arbeider godt for å nå selskapets formål.

For selskaper der staten har forretningsmessige mål med eierskapet har staten klare forventninger til selskapenes avkastning og utbytte. Staten følger opp dette bl.a. ved å sammenligne med relevante selskaper, indekser og statens avkastningsmål (referanseavkastning), samt ved å vurdere verdidrivere og verdiøkende tiltak.

For å støtte opp under statens mål om verdiskaping, har staten som eier et sett med forventninger til styrene og selskapene. Disse fremgår av Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap (eierskapsmeldingen), og følges opp i eierdialogen. En kortversjon av forventningene, og hvordan staten følger opp politikken i eierskapsmeldingen, fremgår i kapitlet om eierstyring.

Jeg ønsker deg god lesing.

Monica Mæland

Næringsminister