Godtgjørelse til styre og revisor

Styregodtgjørelse

Godtgjørelsen til styremedlemmene fastsettes av generalforsamlingen/bedriftsforsamlingen og bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet, jf. Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. I tabellen oppgis godtgjørelse til styrets leder, nestleder og medlemmer, og samlet styregodtgjørelse i selskapene.

Godtgjørelse til revisor

Revisors oppgave er å vurdere et selskaps regnskap og se til at det reflekterer den faktiske virksomheten og selskapets økonomiske situasjon. Revisor skal opptre og oppfattes som uavhengig fra selskapet. Det er derfor avgjørende at revisor ikke i vesentlig grad er direkte involvert i utføringen av handlingene som skal revideres. Revisor bør heller ikke utføre rådgivningsoppdrag av et omfang eller en art som gjør at det kan settes spørsmålstegn ved revisors uavhengighet.

Gitt at revisor ikke kommer i konflikt med kravet til uavhengighet knyttet til det ordinære revisjonsoppdraget, kan det i visse tilfeller være hensiktsmessig å benytte hovedrevisor til andre oppgaver. Et eksempel på dette kan være ved transaksjoner hvor bekreftelse av verdier ofte vil følge revisorrollen. Slik informasjon er for øvrig også ofte spesifisert i notene til årsregnskapet.

I tabellen gis det en oversikt over samlet godtgjørelse til hovedrevisor på konsernnivå. Samlet godtgjørelse inkluderer lovpålagt revisjon, revisjonsrelaterte tjenester, skatterelatert bistand og annen bistand. I tabellen gis det også en oversikt over andel lovpålagt revisjon av samlet godtgjørelse. Når godtgjørelse for andre oppdrag enn lovpålagt revisjon utgjør en betydelig andel av den samlede godtgjørelsen til den valgte revisor, kan det være grunn til å stille spørsmål ved revisors uavhengighet. I så tilfelle vil staten som eier søke å få en forklaring fra selskapet knyttet til dette.

Til toppen