Statssekretæren innledet om mål, indikatorer og rapportering for lederne i kategori 3-selskapene

Onsdag 16. september ble det arrangert digital fagsamling for administrasjonen i selskapene hvor staten har mål om mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål (selskapene i kategori 3). Tema var mål, indikatorer og rapportering på sektorpolitisk måloppnåelse og effektiv drift.

Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem

Formålet med fagsamlingen var å formidle statens forventninger på området som følger av eierskapsmeldingen, og legge til rette for deling av erfaringer mellom selskapene på administrativt nivå. Om lag 25 av selskapene var representert på samlingen.

Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem innledet, og viste blant annet til at:

 • Staten forventer at alle selskapene i kategori 3 definerer gode mål og indikatorer for sektorpolitisk måloppnåelse og effektiv drift, og rapporterer godt på disse.
 • Selskapene eies av det norske folk, leverer tjenester som er viktige for samfunnet og finansieres i stor grad av skattebetalerne. Dette ansvaret og disse pengene må forvaltes godt.
 • Det er vesentlig at staten og selskapet har en omforent forståelse av hva som ligger i statens mål.
 • Det er styrets oppgave å utarbeide mål, indikatorer og måltall i tråd med statens mål innenfor rammene av vedtektene.
 • Staten som eier vurderer selskapets mål, indikatorer og måltall, og  har dialog med selskapet om dette.
 • Gode mål, indikatorer og rapportering bidrar til mer effektiv drift og bedre måloppnåelse i selskapene. 
 • Åpenhet bidrar til å styrke tilliten hos folk flest gjennom å vise at mine og dine penger brukes på best mulig måte. 

Seminaret fortsatte med innlegg fra Anette P. Simonsen fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Øystein Refsnes fra Capgemini Invent og Live Albriktsen, tidligere fra Capgemini Invent (nå Nærings- og fiskeridepartementet), Renate Larsen fra Norges sjømatråd, Eli Skrøvset fra Bane NOR og Andreas Norvik fra NRK. Lysbilder og video av de fleste presentasjonene er nederst i saken.

Deretter var det diskusjon i grupper og felles oppsummering av hva som er vesentlig for å jobbe godt med mål, indikatorer og rapportering. Noen hovedpunkter fra diskusjonene:

 • Omforent forståelse mellom selskapet og staten som eier av hva som ligger i statens mål (felles målbilde). Dette er startpunktet for selskapets strategi.
 • At staten setter gode mål. Hvis ikke blir det krevende for styret og ledelsen.
 • Godt forankrede strategiprosesser hvor organisasjonen identifiserer drivere for måloppnåelse for å kunne sette gode mål for selskapet.
 • Identifisere relevante mål som gjennomsyrer virksomheten og at alle i selskapet er kjent med disse.
 • Dialog mellom selskapet og staten om hvilken strategi og hvilke prioriteringer som gir best måloppnåelse innenfor de økonomiske rammene.
 • Dialog med aktører i bransjen, eierne og andre interessenter er nyttig for å identifisere gode indikatorer. Samarbeid på tvers kan være nyttig for å kunne sammenligne mellom selskaper (f.eks. scenekunstselskapene).
 • Ikke ha for mange mål og indikatorer. Gå heller i dybden på de vesentligste områdene.
 • Forstå det du måler. Ha så presise måleindikatorer som mulig og unngå å sammenligne epler og pærer.
 • Det er utfordrende å måle sektorpolitisk måloppnåelse når det påvirkes av faktorer utenfor selskapet og når det tar lang tid å oppnå effekter, men likevel viktig.
 • Vektlegg mål og effekter. Indikatorene skal gi et bilde på måloppnåelse og grunnlag for analyse, men må ikke blir mål i seg selv (målforskyvning).
 • Måloppnåelse bør vektlegges i statens eieroppfølging, i tillegg til å følge opp og utfordre selskapet på drift og aktiviteter.

 

Se sammenstilt video fra fagseminaret her:

Samlet.mp4

Video fra fagseminaret kan også sees enkeltvis:

1. Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem, Nærings- og fiskeridepartementet.mp4

Innlegg fra statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem finner du her

2. Anette P. Simonsen, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.mp4

PDF av presentasjonen finner du her: Presentasjon Anette P. Simonsen.pdf

3. Øystein Refsnes, senior director, ansvarlig for offentlig sektor, Capgemini Invent og Live Albriktsen, seniorrådgiver, Nærings- og fiskeridepartementet (tidligere Capgemini Invent).mp4

PDF av presentasjonen finner du her: Presentasjon Øystein Refsnes og Live Albriktsen.pdf

4. Renate Larsen, administrerende direktør, Norges sjømatråd AS.mp4

PDF av presentasjonen finner du her: Presentasjon Renate Larsen.pdf

5. Andreas Norvik, økonomi- og finansdirektør, Norsk rikskringkasting AS (NRK).mp4

PDF av presentasjonen finner du her: Presentasjon Andreas Norvik.pdf