Norges formannskap i Barentsrådet 2019-2021

Norge overtok formannskapet i Barentsrådet for to år på ministermøtet i Umeå 3. oktober 2019. Hovedprioriteringene for det norske formannskapet er helse, folk-til-folk og kunnskap under hovedoverskriften «En sterk og livskraftig Barentsregion». I tillegg har Norge lagt stor vekt på ungdoms- og urfolksdimensjonen i Barentssamarbeidet, samt styrking av dynamikken mellom nasjonalt og regionalt nivå.

Det har vært et tett og godt samarbeid med Västerbotten som har formannskapet i Barents regionråd. Regjeringen har gjennom formannskapet i tråd med nordområdepolitikken for øvrig lagt vekt på godt samarbeid med fylkene i nord og Sametinget.

Det var et aktivt første halvår etter overtakelsen av formannskapet fra Sverige i oktober 2019, med historiens første Barents helseministermøte i Oslo, møte med alle arbeidsgruppene og Barents Regional Youth Council samt høynivårundebord og ungdomsarrangement under Arctic Frontiers i januar 2020. Deretter ble all aktivitet tvunget over på digitale plattformer grunnet covid-19. Mens mange barentsaktiviteter er blitt utsatt og folk-til-folk samarbeidet har vært hardt rammet, har det digitale formatet åpnet for muligheter som i noen henseender har styrket samarbeidet.

Norge har sammen med Västerbotten lagt stor vekt på å sørge for kontinuitet i Barentssamarbeidet gjennom en rekke digitale møter slik som et nasjonalt/regionalt høynivåmøte, et ekspertmøte om e-helse, en klimakonferanse og et urfolkstoppmøte samt en ungdomskonferanse. I løpet av formannskapets siste måneder planlegges flere digitale arrangementer, herunder et statssekretærmøte om helse, et skogsforum, et transportministermøte og et høynivåmøte om utdanning i Barentsregionen. Norge har videre arbeidet for administrativ reform og styrking av arbeidsgruppene samt en finansieringsmekanisme under Barentsrådet. I samarbeid med Finland har Norge styrket Det internasjonale barentssekretariatet med to nye stillinger som skal jobbe med urfolk og ungdom.

Helse

Barentsregionen trenger gode systemer for varsling og håndtering av sykdomsutbrudd og hendelser som påvirker folkehelsen. Norge var vertskap for historiens første Barents helsetoppmøte i Oslo 12. november 2019 og et ekspertmøte om e-helse i desember 2020. Norge har også initiert et oppfølgende statssekretærmøte om helse 28. september 2021 der formålet er å drøfte helsesamarbeid i Barentsregionen etter covid-19.  Pandemien har i betydelig grad aktualisert nettopp helsesamarbeid i regionen og viktigheten av godt samarbeid og erfaringsutveksling.

Folk-til-folk

Kontakten mellom folk over grensene i nord er kjernen i Barentssamarbeidet, og betydelige midler er bevilget til dette siden 1993. Folk-til-folk-dimensjonen har vært en selvsagt prioritering for formannskapet. Urfolk og sivilt samfunn, herunder media og frivillige organisasjoner er viktige i dette bildet, ved siden av tiltak for bolyst for å beholde de unge i regionen. Kultursamarbeidet har vært og er en viktig pilar i seg selv, som Norge fortsetter å støtte opp om.

Ungdom er en viktig del av folk-til-folk dimensjonen som har blitt viet mye oppmerksomhet under Norges formannskap. Norge har tatt initiativ til historiens første Barents Youth Summit i tilknytning til utenriksministermøtet i Barentsrådet i Tromsø 26. oktober 2021.

Kunnskap

Kunnskap og innovasjon er viktig for bærekraftig næringsutvikling og forsvarlig miljøforvaltning. Norges formannskap i Barentsrådet har fokusert på forskning og utdanning gjennom å støtte opp om samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsinstitusjonene i barentslandene. Miljøsamarbeidet er svært viktig i en tid der effektene av klimaendringene merkes ekstra godt i Barentsregionen. Det norske formannskapet deltar aktivt i det finskledete arbeidet med en klimahandingsplan for Barentsregionen og arrangerte i april 2021 en Barents klimakonferanse som ga viktige innspill til arbeidet. Klimahandlingsplanen skal vedtas på utenriksministermøtet 26. oktober. Videre er gjenopprettelsen av Barents arbeidsgruppen for utdanning og forskning en leveranse fra det norske formannskapet. 18. oktober 2021 arrangerer Norge et digitalt høynivåmøte om utdannings- og forskningssamarbeid i Barentsregionen.