Innovasjonsprosjekter i nord

Med bidrag fra Arktis 2030 lyste Norruss (Forskningsprogram for Nordområdene og Russland i Norges forskningsråd) høsten 2015 ut ti millioner kroner til innovasjonsprosjekter for økt konkurransekraft i nord. To bedrifter fikk innvilget sine søknader.

Dette var første gang Norruss programmet lyste ut midler til næringslivet. Midlene var rettet mot nordområdene og bedrifter som søkte måtte ha samarbeid enten med svensk, finsk eller russisk bedrift eller forskningsinstitusjon.

I tillegg til de to ble det innvilget støtte til to forskerprosjekter – ett til Nupi og Prio om russisk politikk i Arktis og ett til Universitetet i Tromsø om urfolks territorielle rettigheter i Russland

Kongekrabbe reiser på første klasse ut til markedene

Norway King Crab Production AS i Bugøynes fikk innvilget støtte til sitt arbeid med å utvikle og ta i bruk et portabelt målesystem for hjertefrekvens hos levende kongekrabbe under transport til markedet.

Kongekrabben skal analyseres.Levende sjømat, og levende kongekrabbe spesielt, er et raskt voksende marked innenfor sjømatnæringen. Det er imidlertid utfordringer knyttet til dyrevelferd og dødelighet ved fangst, lagring og transport. Dette prosjektet har som mål å utvikle et portabelt målsystem som vil følge krabben fra mottakssted Bugøynes til utsalgssted verden over. Det vil gi viktig informasjon om transportmåte, pakking og andre viktige parametere som eventuelt må endres for å få krabben frem i godt hold, og dermed bevare produktets kvalitet og gode omdømme. For selskapet vil redusert dødelighet også gi innsparinger, og gi grunnlag for vekst.

Prosjektet vil bli utført sammen med forskere fra Det russiske vitenskapsakademiet sitt FoU-senter EcoContour i St. Petersburg.

Norway King Crab leverer levende kongekrabbe til hele verden ut fra sitt anlegg i Bugøynes og Trollfjord. Selskapet har ca. 20 ansatte i Øst-Finnmark.

Norsk-russisk energisamarbeid går grønt

Det andre prosjektet som fikk støtte var Tschudi Biocoal AS sitt prosjekt "Floating Production, Storage & Offloading Bio Coal Unit".

Tschudi Biocoal AS vil sammen med sin russiske partner Sovfracht se på mulighetene for å kombinere tilgang på russisk råstoff (trevirke/biomasse) i Nordvest-Russland med solid norsk maritim erfaring fra olje- og gassektoren, samt utvikle en FPSO (Floating Production, Storage and Offloading Unit) for produksjon av biokull /pellets.

Hensikten med dette prosjektet er å analysere effekten av å plassere en FPSO ved utløpet av en av de store russiske elvene som renner ut i Arktis. Dette er områder som er lite utviklet og som har en betydelig tilgang på råstoff. Utløpet av Jenisei og Ob/Irtysh ligger bare åtte dagers seiling fra Rotterdam, mens mesteparten av importen av pellets kommer fra statene i USA som grenser til Mexicogulfen som ligger 16 dager unna. Åpningen av Den nordlige sjørute med tilhørende nye moderne dypvannshavner kan potensielt danne grunnlag for en konkurransedyktig biomasseindustri i dette området.

Pelletsfabrikker kan konvertere trevirke til trepellets som igjen brukes for varme- og elektrisitetsproduksjon. På verdensbasis tilvirkes ca. 25 millioner tonn (2014) trepellets. Russland står for kun ti prosent av denne produksjonen til tross for at de besitter en av verdens største råvarebaser.

Tschudi Biocoal vil i tillegg til det russiske selskapet også samarbeide med skogforskningsinstituttet i Arkhangelsk.

Norsk bedrift vil tilby frakt av russisk trevirke i nord.
Norsk bedrift vil tilby frakt av russisk trevirke i nord.Norsk bedrift vil tilby frakt av russisk trevirke i nord.