Nordområdene i endring

Tilgang til naturressurser, nye handelsveier og økt menneskelig aktivitet har økt nordområdenes betydning internasjonalt. Samtidig er klimaendringene tydeligere i Arktis enn noe annet sted.

Dette innebærer store konsekvenser for miljø og samfunn. Som kyststat har Norge et ansvar for å ivareta rettigheter og forpliktelser etter havretten og for å forvalte miljø og ressurser på en bærekraftig måte.

Norge skal kjennetegnes ved at vi er konsekvente og forutsigbare når vi utøver vår suverenitet. Vi skal være pådriver for samarbeid med andre land basert på tillit og åpenhet. Formålet med det internasjonale samarbeidet i nord er å bidra til en forutsigbar, fredelig og bærekraftig utvikling gjennom samarbeid på regjeringsnivå, regionalt nivå og folk-til-folk-nivå. Det er derfor viktig å videreføre samarbeidsordningene i nordområdene.

Arktisk råd og Barentssamarbeidet

Arktisk råd er eneste samarbeidsforum på regjeringsnivå for arktiske spørsmål. Sammen med de andre medlemslandene er Norge med på å forme utviklingen i regionen. Klima og miljø er sentrale temaer, og næringsutvikling får, i tråd med norske ønsker, økt oppmerksomhet. Utviklingen i Arktis er viktig også utenfor regionen. Norge legger derfor stor vekt på samarbeidet med observatørlandene i Arktisk råd, for å sikre deres verdifulle bidrag til rådets arbeid og økt forståelse for norsk politikk.

Folk i nord er pådrivere for samarbeid over grensene. Barentssamarbeidet har lagt grunnlaget for mye av den omfattende kontakten vi har på tvers av grensene i nord. Kontakt og samarbeid over grensene styrker næringsaktivitet, kunnskap og grunnlaget for fremtidsrettede og bærekraftige samfunn. Sametinget og Samisk parlamentarisk råd er sentrale aktører i det grenseoverskridende samarbeidet og kulturutvekslingen. Samarbeidet med de nordiske landene blir stadig viktigere.

Folkerett og internasjonale kjøreregler

Norge står sammen med resten av Europa og andre allierte i forsvaret av folkeretten og internasjonale kjøreregler i møte med Russlands opptreden i Ukraina. Respekt for havretten og internasjonalt samarbeid bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i nord. Norge og Russland har mange felles interesser som arktiske kyststater, ikke minst forsvarlig forvaltning av miljøet, naturressursene og felles fiskeribestander i Barentshavet. Vår ambisjon er derfor å videreføre samarbeidet med Russland der vi har felles interesser.

Tilstedeværelse i nordområdene bidrar til sikkerhet, stabilitet og forutsigbarhet. Vårt eget militære nærvær, kombinert med alliert nærvær er en vesentlig forutsetning for dette. Alliert tilstedeværelse er en viktig og naturlig konsekvens av vårt Nato-medlemskap. Økt samarbeid mellom Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø og Natos kommandostruktur styrker alliansens evne til potensiell militær krisehåndtering i nordområdene.