Ny nordområdestrategi

I løpet av vinteren 2017 skal regjeringen utarbeide et nytt dokument om nordområdepolitikken, med planlagt framleggelse våren 2017.

Dokumentet skal være todelt: En strategidel som skal peke ut kursen for nordområdepolitikken videre framover (hoveddelen), og en statusrapport om oppnådde resultater så langt i stortingsperioden.

Regjeringens nordområdepolitikk er tidligere presentert i dokumentet Nordkloden (2014), med fem prioriterte områder: Internasjonalt samarbeid, næringsliv, kunnskap, infrastruktur og miljøvern, sikkerhet og beredskap.

Disse prioriterte innsatsområdene videreføres. Kunnskap og næringsutvikling skal stå sentralt. I tillegg skal følgende perspektiver løftes fram og tillegges ekstra vekt i den nye strategien:

  • Helhetlig tilnærming – nasjonal politikk og nordområdepolitikken skal ses i sammenheng
  • Regional dimensjon – regionalt eierskap
  • Hav
  • Omstilling/grønt skifte

Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet utgjør skrivegruppen. Alle departementer med relevans for nordområdearbeidet blir involvert i utarbeidelsen av dokumentet.