Oversikt over regjeringens samlede nordområdetiltak i 2017

Alle tiltak og tall er basert på innspill fra det enkelte fagdepartement  (tabell pr. 30.9.2016)

Dep.

Tiltak

Budsjett 2016
i 1000 kr

Forslag 2017
i 1000 kr

NFD

Forskning på klimaeffekter på fiskebestander, økosystemer og akvakultur, herunder forsuring av havet

8 000

8 000

 

Kunnskapsbygging knyttet til forvaltningen av viltlevende marine ressurser

9 000

9 000

 

Overvåking miljøgifter, fôr og helseeffekter av sjømat

4 500

4 500

 

Kartlegging av havbunnens mangfold (Mareano)

67 000

68 300

 

Nasjonal satsing på marin bioprospektering

50 000

50 000

 

Tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU-fiske)

45 000

45 000

 

Nytt isgående forskningsfartøy

26 500

972 100

 

EUs romprogrammer (Galileo, Egnos2, Copernicus)

271 300

280 200

 

Videreutvikling av AIS-satellittkonseptet (skipsovervåkingssatellitt)

2 300

4 000

 

Professorat om bærekraftig transport i nordområdene

1 500

1 500

 

Visit Svalbard

2 100

2 200

 

Esrange Andøya Special Project

 

20 200

23 500

 

Tilskudd til Arctic Race of Norway

15 000

15 400

 

Sum NFD

522 400

1 483 700

 

     

KMD

Jordobservatorium i Ny-Ålesund

60 000

27 600

 

Sjømåling nordområdene og Svalbard

37 500

32 000

 

Árbediehtu-prosjektet (Sámi allaskuvla)

1 550

-

 

Internasjonalt reindriftssenter (ICR)

5 800

5 800

 

Nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø

1 225

-

 

Knutepunkt i Tromsø for arktisk, regionalpolitisk dimensjon

700

700

 

Nybygg for medisin og helsefag ved Universitetet i Tromsø, byggetrinn 2

440 000

470 000

 

Prosjektet Framsenteret i Tromsø

150 000

245 000

 

Sum KMD

696 775

781 100

KD

Øremerking av 5 pst. av avkastningen fra de regionale forskningsfondene til fondsregionen Nord-Norge

10 855

11 483

 

Interimsprosjekt for etablering av Svalbard Integrated Arctic Earth Observation System (SIOS)

12 000

12 000

 

Svalbard Science Forum og Forskningsrådets kontor i Longyearbyen

8 500

13 500

 

Polarprogrammet

50 000

65 000

 

Senteret for nordområdelogistikk innlemmes i Universitetet i Nordland og blir fullfinansiert over statsbudsjettet fra 2015

5 145

-

 

Markom2020-prosjektet – et samarbeid om å videreutvikle den maritime profesjonsutdanningen og fagskoleutdanningen i Norge14

38 500

38 500

 

Arven etter Nansen Profil

-

10 000

 

Sum KD

125 000

150 483

KLD

Framsenteret (Fram – High North Research Centre on Climate and the Environment )

52 153

51 985

 

ICE (Centre for Ice, Climate & Ecosystems)

24 000

24 000

 

Kartlegge havbunnens mangfold (Mareano), jf. NFD

32 932

33 684

 

Amap-sekretariatet

4 116

4231

 

Styrket overvåking ved Zeppelinstasjonen på Svalbard

3000

3 000

 

Barents miljøministermøte

-

550

 

Nytt fellesbygg i Ny-Ålesund

-

20 500

 

Sum KLD

116 201

137 950

       

JD

Videreføring av rehabilitering av Longyearbyen energiverk

23 300

13 300

 

Cospas/Sarsat

1 050

1 050

 

Forlenget seilingssesong for Sysselmannens tjenestefartøy

18 000

18 000

 

Drift av renseanlegget på energiverket i Longyearbyen

1 250

1 250

 

Økt kontroll og tilstedeværelse på Svalbard lufthavn

-

7 000

 

Sum JD

43 600

40 600

       

OED

Geologisk kartlegging i nordområdene

40 000

40 000

 

Drift av forsknings- og kompetansesenteret Arcex i Tromsø

5 000

5 000

 

Demo 200020

15 000

15 000

 

Arctic and Cold Climate Solutions - Intsok

200

-

 

Snøskredvarsling på Svalbard - Svalbardpott

-

1 000

 

Sum OED

60 200

61 000

       

FD

Bygging av nye stasjoner til grensevakten i Sør-Varanger

60 000

-

 

Initiell etablering av kompanistridsgruppe ved GSV

-

32 000

 

Helikopterberedskap på Bardufoss

8 100

8 100

 

Økt overvåkning med Orion i nordområdene

35 000

35 000

 

Økt aktivitet i nordområdene med undervannsbåt

62 100

62 100

 

Sum FD

165 200

137 200

HOD

Nytt lokalsykehus i Kirkenes, Helse Finnmark. Fastsatt låneramme på 600 mill. kroner

362500

58 000

 

Sum HOD

362 500

58 000

       

KUD

Kultursamarbeid i nordområdene, inkl. ymse faste tiltak

11 289

12 170

 

Artica Svalbard (utvikling av kunstnerresidens og verksted på Svalbard)

-

2 500

 

Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre)

-

160

 

Sum KUD

11 289

14 830

       

BLD

Barne- og ungdomspolitisk samarbeid i Barentsregionen

1 592

1 592

 

Prosjektsamarbeid i Barentsregionen (CYAR)

-

200

 

Sum BLD

1 592

1 792

       

SD

Slepebåtberedskap i Nord-Norge

118 000

118 000

 

Helhetlig overvåkings- og informasjonssystem – BarentsWatch

47 000

47 000

 

Nasjonalt kompetansesenter for sjøsikkerhet, oljevernberedskap og overvåking knyttet til Kystverkets virksomhet i Vardø

5 500

5 500

 

AIS-satellitt

15 000

15 000

 

Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen

21 100

17 000

 

Analyseenhet ved Vardø sjøtrafikksentral

2 500

2 500

 

Longyearbyen farledsprosjekt (havneutbygging)

15 000

15 000

 

Utbedringer av infrastruktur på Jan Mayen

12 000

5 000

 

Sum SD

236 100

225 000

       

ASD

Utvikling av kunnskap om risikoforhold ved petroleumsvirksomhet i nordområdene.

5000

5 000

 

Sum ASD

5 000

5 000

       

UD

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland

300 079

307 461

 

Nordområderelaterte driftsmidler

31 967

32 959

 

Sum UD

332 046

340 600

       
 

Sum nordområdesatsingen

2 677 903

3 437 255