Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Delegert myndighet fra Finansdepartementet til Finanstilsynet og Skattedirektoratet

Flere lovbestemmelser på finansmarkedsområdet gir Kongen eller departementet myndighet til å fastsette forskrifter eller fatte avgjørelse i enkeltsaker. Myndigheten etter disse bestemmelsene er i de fleste tilfeller delegert/lagt til Finansdepartementet. Oversikten omfatter delegasjoner i brev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet og Skattedirektoratet.

Forklaring til delegasjonslisten

Oversikten omfatter delegasjoner i brev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet og Skattedirektoratet. Delegasjoner som er fastsatt i og framgår av forskrifter er ikke tatt inn i oversikten.

Oversikten er systematisk delt inn etter de lover der Finansdepartementet har delegert myndighet til Finanstilsynet. Lovene er ført opp i kronologisk rekkefølge. Du kan klikke på den aktuelle loven for å lese lovene på Lovdatas nettsider. Du vil få mer nøyaktig informasjon om hva den delegerte myndighet går ut på ved å lese lovteksten.

Oversikten er delt inn i fire kolonner:

  • Kolonnen "lovsted" angir hvilken hjemmelsbestemmelse det er delegert myndighet etter.
  • Kolonnen "innhold" angir kort hva Finanstilsynet eller Skattedirektoratet har fått myndighet til å avgjøre.
  • Kolonnen "merknad" angir eventuelle begrensninger som ikke framgår av loven selv. F.eks. vil det stå "kun enkeltvedtak" der det er delegert myndighet til å fatte avgjørelse i enkeltsaker men ikke til å fastsette forskrifter.
  • Kolonnen "dato" angir dato på brev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet eller Skattedirektoratet der delegasjonen ble gjort.

Retningslinjer for delegert myndighet

I brev 17. mars 1998 fra Finansdepartementet til Kredittilsynet (NB. Nytt navn fra og med 21.12.2009 - Finanstilsynet) presiseres retningslinjer for delegasjonene:

"De prinsipper og forutsetninger for delegasjonene som fremgår av departementets brev 24. mars 1994 videreføres. I nevnte brev heter det blant annet:

"Departementet finner grunn til å presisere at den delegerte myndighet gjelder for kurante saker og at saker av viktighet og/eller av prinsipiell karakter, etter saksforberedelse, skal oversendes departementet for avgjørelse."

Dette gjelder også for tidligere delegert myndighet."

Oversikt over myndighet delegert fra Finansdepartementet til Finanstilsynet og Skattedirektoratet

 

Lovsted

Innhold

Merknad

Dato


Lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

§ 10 annet ledd Ilegge løpende mulkt og inndrive denne Delegert til Finanstilsynet 24. nov. 1989


Lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring (naturskadeforsikringsloven)

§ 4. tredje ledd Adgang til å fastsette forskrift om at Norsk Naturskadepool skal utarbeide totalregnskap for virksomheten Delegert til Finanstilsynet 17. mars 1998


Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven)

§ 1-7 første ledd Myndighet til å gjøre unntak fra kravet om at regnskapsåret følger kalenderåret Delegert til Skatte­direktoratet.
Kun enkeltvedtak
20. des. 2001 / 17. aug. 2006
§ 3-4 første ledd Myndighet til å bestemme at årsregnskapet kan føres i annet enn norske kroner eller på annet enn norsk Delegert til Skatte­direktoratet.
Kun enkeltvedtak
6. januar 2000
§ 3-4 tredje ledd annet punktum Myndighet til å gjøre unntak fra kravet om at årsregnskap og/eller årsberetning skal være på norsk Delegert til Skatte­direktoratet.
Kun enkeltvedtak
17. aug. 2006
§ 3-7 første ledd annet punktum Myndigheten til å bestemme at konsernregnskap utarbeidet av utenlandsk morselskap kan være på annet språk enn norsk, med den virkning at vilkår om språk er oppfylt for unntak fra konsernregnskapsplikt for morselskap i underkonsern Delegert til Skatte­direktoratet.
Kun enkeltvedtak
2. mai 2000
§ 3-7 fjerde ledd Myndighet til å gjøre unntak fra konsernregnskapsplikten Delegert til Skatte­direktoratet.
Kun enkeltvedtak
2. mai 2000
§ 9-1 første ledd Myndighet etter forskrift 6.5.1999 for regnskapspliktige som nevnt i regnskapsloven § 1-2 annet ledd, å gjøre unntak fra kravene til oppbevaringstid Delegert til Skatte­direktoratet 21. okt. 1999
§ 9-1 annet ledd Myndighet etter forskrift 6.5.1999 til å frita for oppbevaringsplikten i Norge Delegert til Skatte­direktoratet 21. okt. 1999
§ 9-1 tredje ledd Myndighet etter forskrift 3.11.1999 om adgang til å unnta visse utenlandske foretak fra regnskapsplikt i Norge § 1 Delegert til Skatte­direktoratet 8. nov. 1999

Lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond (verdipapirfondloven)

§ 2-1 første ledd Adgang til å gi tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning. Omfatter også myndighet til å treffe vedtak etter verdipapirfondloven § 2-1 annet ledd, til å gi selskap med tillatelse etter første ledd tillatelse til å drive slik virksomhet som beskrevet i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 1-2 første ledd nr.3 (aktiv forvaltning mv.)

Delegert til
Finanstilsynet
3. feb 2004
§ 2-1 tredje ledd Adgang til å stille vilkår i tilknytning til tillatelse etter § 2-1 første ledd

Delegert til
Finanstilsynet
3. feb 2004
§ 2-2a første ledd Adgang til å be om ytterligere opplysninger ved søknad om tillatelse

Delegert til
Finanstilsynet
3. feb 2004
§ 2-3 tredje ledd Fastsette regler for avvikling eller overføring av verdipapirfond til annet forvaltningsselskap

Delegert til Finanstilsynet 24. mars 1994


§ 2-5 annet ledd Lavere krav til aksjekapital i forvaltningsselskap

Delegert til Finanstilsynet 24. nov. 1989


§ 4-10 annet ledd
annet punktum
Fastsette regler om avvikling av verdipapirfond Delegert til Finanstilsynet 24. mars 1994Lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

§ 3-2 fjerde ledd

Adgang til å gi nærmere regler om revisorutdanning, høyere revisorutdanning og utenlandsk utdanning, herunder krav til eksamen og karakternivå

Delegert til Finanstilsynet

30. juni 2004

§ 3-3 sjuende ledd

Adgang til å gi nærmere regler om hva som skal regnes som variert praksis etter første ledd og hvilke krav som skal stilles til praktisk prøve etter bestemmelsens femte ledd Delegert til Finanstilsynet 30. juni 2004
§ 5-5 Adgang til å gi nærmere regler om oppbevaringsmåten av dokumentasjon, nummererte brev og korrespondanse i tilknytning til rådgivning Delegert til Finanstilsynet 30. juni 2004
§ 10-2 Adgang til å gi nærmere regler om opplysninger som skal gis til Kredittilsynet ved søknad om godkjenning og endringer i registrerte opplysninger Delegert til Finanstilsynet 30. juni 2004
§ 10-5 Adgang til å gi nærmere forskrifter om føring og vedlikehold av revisorregisteret og om registerets innhold. Delegert til Finanstilsynet 30. juni 2004


Lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven)

§ 3-2 tredje ledd

Adgang til å fastsette forskrift om at personer som ikke er pliktig medlem i folketrygden med medlemskap som omfatter opptjening av pensjonsrettigheter, kan være medlem av pensjonsordningen Delegert til Finanstilsynet 30. juni 2004

Lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

§ 4-1 tredje ledd Adgang til å fastsette forskrift om at personer som ikke er pliktig medlem i folketrygden med medlemskap som omfatter opptjening av pensjonsrettigheter, kan være medlem av pensjonsordningen Delegert til Finanstilsynet 30. juni 2004


Lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven)

§ 3-6 fjerde ledd Adgang til ved enkeltvedtak å gjøre unntak fra taushetsplikten overfor annen børs, verdipapirsentral, oppgjørssentral, autorisert markedsplass og utenlandske tilsynsmyndigheter

Delegert til Finanstilsynet 30. juni 2004
§ 4-1 fjerde ledd Adgang til å fastsette frist for å bringe eierforhold i strid med § 4-1 i overensstemmelse med loven

Delegert til Finanstilsynet 30. juni 2004


Lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)
Forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften)

§ 12 Adgang til å bestemme at spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering kan være på annet språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk Delegert til Skatte­direktoratet 23. juni 2005
§ 13 siste ledd Adgang til å gjøre unntak fra bestemmelsene i lovens § 13 annet ledd om oppbevaringssted, oppbevaringstid og elektronisk tilgjengelighet Delegert til Skatte­direktoratet 23. juni 2005
§ 3-1 fjerde ledd i forskriften Adgang til å gjøre unntak fra kravet i første ledd nr. 1 og 2. om å angi andre relevante behandlingskoder i bokføringsspesifikasjon og kontospesifikasjon Delegert til Skatte­direktoratet

16. juni 2005

§ 5-1-8 i forskriften Adgang til å i særlige tilfeller gjøre ytterligere unntak fra kravene i § 5-1-1 til salgsdokumentets innhold Delegert til Skatte­direktoratet 16. juni 2005
§ 5-2-9 første ledd i forskriften Adgang til å gjøre ytterligere unntak fra bestemmelsen i § 5-2-1 om at salgsdokumentasjon skal utstedes av selger Delegert til Skatte­direktoratet 16. juni 2005
§ 5-2-9 annet ledd i forskriften Adgang til å i særlige tilfeller tillate at det utstedes salgsdokument inklusive merverdiavgift før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert Delegert til Skatte­direktoratet 16. juni 2005
§ 5-4 fjerde ledd i forskriften Adgang til å gjøre ytterligere unntak fra kravet til kassaapparat i § 5-3-2 første ledd Delegert til Skatte­direktoratet

16. juni 2005

§ 7-4 første ledd annet punktum i forskriften

Adgang til å pålegge den bokføringspliktige å føre og oppbevare regnskapet i Norge dersom den bokføringspliktige vesentlig tilsidesetter bestemmelser i eller i medhold av bokføringsloven Delegert til Skatte­direktoratet 16. juni 2005


Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

§ 3-2 fjerde ledd Adgang til å fastsette nærmere regler om innsideinformasjon i tilknytning til varederivater og akseptert markedspraksis

Delegert til Finanstilsynet 3. okt 2007
§ 3-8 tredje ledd Adgang til å fastsette nærmere regler om markedsmanipulasjon og akseptert markedspraksis

Delegert til Finanstilsynet 3. okt 2007
§ 8-1 tredje ledd Adgang til å gjøre unntak fra §§ 8-2 og 8-3 for ansatte i filial av norsk foretak

Delegert til Finanstilsynet 3. okt 2007
§ 8-2 tredje ledd Adgang til ved enkeltvedtak å gjøre unntak fra kravene i § 8-2 første og annet ledd

Delegert til Finanstilsynet 5. nov 2007
§ 9-1 første ledd Tillatelse for foretak til å yte investeringstjenester/konsesjon som verdipapirforetak

Delegert til Finanstilsynet 3. okt 2007
§ 9-5 Tillatelse for regulert marked til å drive multilateral handelsfasilitet

Delegert til Finanstilsynet 3. okt 2007
§ 9-6 første ledd Tillatelse for verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon til å yte kreditt

Delegert til Finanstilsynet 3. okt 2007
§ 9-25 første ledd Tillatelse for verdipapirforetak med hovedsete utenfor EØS til å yte investeringstjenester i Norge gjennom filial eller i særlige tilfeller direkte fra forretningssted utenfor EØS

Delegert til Finanstilsynet 3. okt 2007
§ 9-26 tredje ledd Kompetanse til å gjøre unntak fra reglene i § 9-26 om verdipapirhandellovens anvendelse for utenlandske verdipapirforetak der foretakets virksomhet er regulert av tilsvarende bestemmelser fastsatt av myndighetene i foretakets hjemstat

Delegert til Finanstilsynet 3. okt 2007
§ 9-27 Adgang til å gi tillatelse til å gjøre unntak fra § 10-4 (forbud mot shortsalg) for den virksomhet som drives i norske verdipapirforetaks filial i utlandet

Delegert til Finanstilsynet 12. aug. 2008Lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven)

§ 14 fjerde ledd Adgang til ved enkeltforetak å gjøre unntak fra taushetsplikten overfor annet regulert marked, verdipapirregister, oppgjørssentral og utenlandske tilsynsmyndigheter Delegert til Finanstilsynet 3. okt 2007
§ 35 fjerde ledd Kompetanse til å fastsette frist for å bringe eierforhold i strid med § 35 i overensstemmelse med loven Delegert til Finanstilsynet 3. okt 2007

 

Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

«Delegasjon av myndighet gjelder ikke for saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter, herunder også dersom saken reiser enkeltspørsmål av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Ved tvil om saken er av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal Finanstilsynet forelegge saken for Finansdepartementet. Det presiseres at saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal oversendes departementet for avgjørelse etter saksforberedelse. Delegasjon av myndighet gjelder heller ikke myndighet til å fatte vedtak som gjelder institusjoner av særlig betydning.» (brev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet 21. desember 2015).

§ 2-5 tredje ledd annet punktum Kompetanse til å gjøre unntak fra første og annet ledd om at valutavirksomhet bare kan drives av foretak som nevnt, og hva som regnes som valutavirksomhet Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 2-10 tredje ledd bokstav c Fastsette et annet maksimalbeløp ved enkeltvedtak Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 2-10 fjerde ledd annet punktum Gjøre unntak for virksomhet som omfattes av tredje ledd Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 3-2 første ledd Gi tillatelse, godkjennelse og samtykke etter loven og å sette vilkår for slik tillatelse, herunder:
- gi konsesjoner som nevnt i §§ 2-7 til 2-18,
- gi tillatelse til at norsk finansforetak etablerer eller erverver finansforetak som datterforetak i annen EØS-stat etter § 4-1 første ledd,
- gi tillatelse til at finansieringsforetak etablerer filial i annen EØS-stat etter § 4-2 femte ledd,
- gi tillatelse til at norsk finansforetak etablerer eller erverver finansforetak som datterforetak i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen etter § 4-4 første ledd,
- gi tillatelse til at finansforetak etablerer filial i en stat som ikke omfattes av EØS – avtalen etter § 4-4 annet ledd,
- gi tillatelse til at finansforetak erverver eierandel på ti prosent eller mer i et finansforetak i en stat som ikke omfattes av EØS-avtalen etter § 4-4 tredje ledd første punktum,
- gi tillatelse til at finanskonsern hjemmehørende utenfor Norge etablerer datterforetak her i riket etter § 5-1 første ledd første punktum,
- at finansforetak som har hovedsete i fremmed stat, etablerer og driver virksomhet gjennom filial her i riket etter § 5-6 første ledd
Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 3-3 tredje ledd første punktum Gjøre unntak fra kravet om offentlig tegning av aksjekapitalen ved kapitalforhøyelse Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 3-3 tredje ledd annet punktum Samtykke til at hele aksjekapitalen blir tegnet av foretak i et finanskonsern som banken eller forsikringsselskapet skal inngå i Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 3-4 femte ledd annet punktum Samtykke til lavere samlet startkapital Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 3-4 femte ledd tredje punktum Gi tillatelse selv om kravene i første til femte ledd ikke er oppfylt, dersom den inneholder vilkår om at tillatelsen ikke trer i kraft før kapital lik minstekravet er registrert innbetalt Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 3-7 første ledd   Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 3-7 annet ledd   Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 4-3 første ledd tredje punktum Grensekryssende virksomhet i annen EØS-stat. Fastsette at meldeplikt skal gjelde Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 5-4 fjerde ledd annet punktum Gjøre unntak fra § 5-4 når virksomheten er underlagt regler i hjemstaten som regulerer samme forhold Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 5-5 femte ledd annet punktum Gjøre unntak fra tredje og fjerde ledd når virksomheten er underlagt regler i hjemstaten som regulerer samme forhold Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 5-7 fjerde ledd annet punktum Gjøre unntak fra § 5-7 dersom det etter lovgivningen i hjemstaten gjelder tilsvarende regler for virksomheten Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 6-1 annet ledd jf. §§ 6-3 og 6-4 Tillate erverv av eierandeler i finansforetak som omfattes av § 6-1 første ledd Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 7-3 første ledd første punktum Samtykke til annen organisering enn aksjeselskap og allmennaksjeselskap Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 7-3 første ledd annen punktum Fastsette vilkår for organisering av foretak Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 7-10 første ledd Godkjenne vedtekter og vedtektsendringer Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 8-4 sjette ledd Gjøre unntak fra kravet til sammensetning av styret Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 9-2 tredje ledd Gjøre unntak fra forbudet mot å inneha verv eller stilling i foretak med forretningsforbindelse med finansforetaket Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 9-3 tredje ledd Gjøre unntak fra forbudet mot å delta i næringsvirksomhet Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 10-3 første ledd Gjøre unntak fra kravet om innbetaling i penger ved kapitalforhøyelse Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 10-9 første ledd Samtykke til å utstede egenkapitalbevis Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 11-2 tredje ledd annet punktum Samtykke til konvertering av fremmedkapital til egenkapital Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 12-1 første ledd Samtykke til sammenslåing og deling, samt overtakelse og avhendelse av virksomhet, jf. annet ledd første punktum Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 12-1 annet ledd annet punktum Avgjøre om avhendelsen eller overdragelsen omfatter en stor del av virksomheten Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 12-1 tredje ledd Godkjenne vedtektsendringer ved sammenslåing eller deling Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 12-8 annet ledd Gi tillatelse til avvikling av finansforetak og opprettelse av finansstiftelse i forbindelse med avvikling Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 12-10 første ledd tredje punktum Gjøre unntak fra reglene om avviklingsstyre Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 12-19 tredje ledd Vedta at en stiftelse ikke skal være underlagt finansstiftelsesreglene og ikke være under Finanstilsynets tilsyn Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 12-19 fjerde ledd Samtykke til omdanning av stiftelse opprettet før 1. juli 2009 til finansstiftelse Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 12-20 annet ledd Godkjenne vedtekter og vedtektsendringer Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 12-23 første ledd Godkjenne vedtak om avvikling og sammenslåing Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 12-27 første ledd Godkjenne overdragelse av forsikrings- og låneporteføljer Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 13-2 første ledd Avgjøre i tvilstilfelle om virksomhet har naturlig tilknytning til den virksomhet tillatelsen omfatter Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 13-6 fjerde ledd fjerde punktum Gjøre unntak fra plikten til å ha risikoutvalg Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 13-6 syvende ledd annet punktum Fastsette høyere kapitalkrav eller andre virksomhetsbegrensninger for å sikre at ansvarlig kapital er i samsvar med institusjonens risikoeksponering Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 13-9 tredje ledd annet punktum Gjøre unntak og sette vilkår for unntak, fra reglene om eierandeler i foretak som driver annen virksomhet Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 17-1 første ledd første punktum Tillate etablering av finanskonsern og utvidelse av finanskonsern ved at det etableres konsernforhold, herunder
- tillate at norsk finansforetak etablerer eller erverver finansforetak som datterforetak i annen EØS-stat etter § 4-1 første ledd,
- at norsk finansforetak etablerer eller erverver finansforetak som datterforetak i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen etter § 4-4 første ledd og
- tillate erverv som medfører at finansforetak etablert her i riket blir datterforetak av finansforetak hjemmehørende utenfor Norge etter § 5-1 første ledd annet punktum
Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 17-3 første ledd Tillate etablering av holdingforetak i finanskonsern Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 17-4 første ledd Tillate inngåelse av samarbeidsavtale om å opprette konserngruppe mellom gjensidige forsikringsforetak, eller en sparebank og et gjensidig forsikringsforetak Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 17-7 annet ledd Tillate at andre foretak enn nevnt i første ledd kan inngå i finanskonsern Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 17-8 annet ledd første punktum Godkjenne organisering av finanskonsern Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 17-8 tredje ledd annet punktum Gjøre unntak fra kravet i første punktum om at morselskapet skal være et holdingforetak dersom et finanskonsern omfatter både bank og forsikringsforetak Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 17-9 første ledd Samtykke til endring av organiseringen av et finanskonsern Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 17-11 første ledd Tillate samarbeid mellom finansforetak og sette vilkår Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 17-11 fjerde ledd annet punktum Avgjøre om en samarbeidsavtale omfattes av første eller annet ledd Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 17-12 første ledd Gi tillatelse til etablering av samarbeidende gruppe Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 17-13 annet ledd annet punktum Gjøre unntak fra kravet om forholdsmessig konsolidering av eierandeler på mindre enn 10 prosent i andre foretak enn kredittforetak Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 18-1 åttende ledd Fastsette at paragrafen skal gjelde for eierforetak som nevnt i § 17-6 første ledd bokstav c Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 18-3 tredje ledd Tillate høyere konsernbidrag Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 18-4 annet ledd Samtykke til at forsikringsforetak yter lån til eller stiller garanti for annet foretak i samme konsern Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 19-3 tredje ledd tredje punktum Godkjenne vedtekter for sikringsfondet Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 22-2 første ledd Gi pålegg om opphør av forhold som er i strid med loven og sette frist for å bringe forholdet i samsvar med pålegget Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 22-2 annet ledd første punktum Ilegge tvangsmulkt dersom pålegg ikke blir etterkommet Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
§ 22-2 tredje ledd Treffe vedtak om pålegg eller forbud ved brudd eller forventet brudd på reglene om forsvarlig og betryggende forvaltning av finansforetaket Delegert til Finanstilsynet 21. des 2015
Til toppen