Grønn finans

Finansnæringen har en viktig rolle i omstillingen til en lavutslippsøkonomi. Klimaendringene, og hvordan samfunnet tilpasser seg dem, kan samtidig skape nye sårbarheter i finanssysteme.

EU-kommisjonens handlingsplan

EU-kommisjonens handlingsplan EU-kommisjonen la i mars 2018 frem en handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst. Hovedmålene i handlingsplanen er å dreie kapitalen over mot mer bærekraftige investeringer for å oppnå bærekraftig og inkluderende vekst, å håndtere finansielle risikoer som følger av klimaendringer, ressursutarming, miljøforringelse og sosiale problemer, og fremme åpenhet og langsiktighet i finansiell og økonomisk aktivitet. Regjeringen uttrykte støtte til målene i Kommisjonens handlingsplan i Finansmarkedsmeldingen 2019.

I handlingsplanen varslet EU-kommisjonen en rekke tiltak, herunder at de vil utvikle standarder og merkeordninger, styrke selskapsrapportering om bærekraft og vurdere om bærekraft bør integreres i soliditetsregelverket for banker og forsikringsforetak. Som ledd i oppfølgingen av handlingsplanen fremmet Kommisjonen i mai 2018 flere regelverksforslag, herunder forslag til en forordning om et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet og en forordning om åpenhet og rapportering om bærekraft i finanssektoren. Regelverksforslagene er EØS-relevante.

Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet deltar som observatører i EUs ekspertgruppe for bærekraftig finans.

Klimarisiko og finansiell stabilitet

Det har de senere årene vært økt oppmerksomhet i internasjonale fag- og politikkmiljøer om hvorvidt klimaendringene kan utgjøre en risiko for finansiell stabilitet, og hvilken rolle regulerende myndigheter, tilsynsmyndigheter og sentralbanker har i å håndtere og begrense disse risikoene. Det har blitt satt i gang en rekke initiativer for å bedre forståelsen av hva klimaendringer innebærer for finanssektoren og for finansiell stabilitet.

I desember 2017 ble det etablert et nettverk av sentralbanker og tilsynsmyndigheter som arbeider for et grønnere finanssystem (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, NGFS). Formålet med nettverket er at

sentralbanker og tilsynsmyndigheter på frivillig basis kan utveksle erfaringer, dele beste praksis, bidra til å utvikle systemer for å håndtere miljø- og klimarisiko i finansnæringen, og skape oppslutning i bransjen om overgangen til en bærekraftig økonomi. Norges Bank og Finanstilsynet er medlemmer av nettverket.