Innskudd i banker – spørsmål og svar

Spørsmål og svar om innskudd og innskuddsgarantier.

Spørsmål og svar om innskudd og innskuddsgarantier:

Gjelder den norske innskuddsgarantien alle innskudd i norske banker?
Svar: Alle norske banker er medlemmer av Bankenes sikringsfond. Bankenes sikringsfond garanterer for innskudd opp til 2 millioner kroner per innskyter per bank. Vi har ved utformingen av innskuddsgarantien lagt vekt på at den skal være enkel å forholde seg til og enkel å forstå for innskyterne, og i praksis er alle innskudd fra husholdninger og vanlige foretak omfattet av garantien.

Utenlandske banker kan søke medlemskap i Bankenes sikringsfond for sine filialer her i riket. Se mer om dette nedenfor. 

Hvilke filialer av utenlandske banker er med i den norske innskuddsgarantiordningen?
Svar: Nordnet Bank AB, Danske Bank A/S, Kaupthing Bank hf og Swedbank. 

Men, hva med Fokus Bank?
Svar: Den Danske Bank A/S bruker ofte Fokus Bank som et tillegg i navnet sitt. 

…og, Glitnir?
Svar: Glitnir Bank ASA er en norsk bank. Banken er medlem av Bankenes sikringsfond på samme måte som alle andre norske banker. Glitnir Bank ASA eies 100 prosent av det islandske finanskonsernet Glitnir. 
 
Hvilke innskuddsgarantier gjelder for innskudd i filialer som er medlemmer av Bankenes sikringsfond?
Svar: Innskudd i filial i Norge av utenlandske bank som er medlem av Bankenes sikringsfond er dekket av hjemlandsordningen for de beløp som der gjelder. Medlemskapet i Bankenes sikringsfond innebærer at Bankenes sikringsfond garanterer overskytende beløp etter de regler vi har for dette i Norge, dvs. inntil 2 mill. kroner pr. innskyter pr. bank


Hvilke innskuddsgarantier gjelder for innskudd i banker som ikke er medlemmer?
Svar: Alle land i EØS-området har en garantiordning for innskytere i banker. Innskudd i filialer som ikke er medlemmer av Bankenes sikringsfond er garantert i henhold til de regler som gjelder i hjemlandsordningen. Den enkelte bank kan gi nærmere informasjon om disse ordningene.

Hvor godt sikret er innskudd som ikke er garantert av Bankenes sikringsfond?
Svar: Banksikringsloven gir regler om prosedyrene som skal følges dersom en bank kommer i soliditets- eller betalingsvansker. Dersom det ikke lykkes å finne en løsning som gjør at driften kan fortsette, skal banken settes under offentlig administrasjon. I første rekke skal bankens ansvarlige lånekapital, og eventuelt gjenværende aksjekapital, da dekke tap. Innskudd som ikke er garantert av Bankenes sikringsfond vil være fordringer mot banken som skal dekkes etter dekningslovens alminnelige regler.

Men kan innskudd som ikke er garantert tapes?
Svar: Etter flere gode år med gode resultater og lave tap er norske banker generelt godt rustet for en situasjon hvor tapene øker. Det skal svært mye til før innskudd kan gå tapt. Bankene er underlagt tilsyn og regulering. Bankene kan ikke gå konkurs, og reglene om offentlig administrasjon skal sikre at myndighetene griper inn før bankene driver på kreditors regning.
 
Hvorfor har vi da opprettet Bankenes sikringsfond?
Svar: Fondet er opprettet for blant annet å skape en ekstra trygghet for innskyterne, og for å forhindre at ”alle” innskyterne pga av usikkerhet forsøker å ta ut pengene sine samtidig. En slik situasjon kan ingen bank håndtere alene, helt uavhengig av om den har nok egenkapital. Det skyldes at banken trenger tid for å skaffe nok likvider til å utløse alle innskyterne på en gang.

Har Bankenes sikringsfond økonomiske muligheter til å sikre alle innskudd i henhold til innskuddsgarantiene?
Svar: Bankenes sikringsfonds økonomiske ressurser er tilpasset størrelsen på det norske innskuddsmarkedet og garantien på 2 mill. kroner pr. innskyter pr. bank. Den norske innskuddsgarantien er sikret med et innbetalt fond på om lag 16-17 milliarder kroner. Bankenes sikringsfond kan i henhold til særskilte regler i banksikringsloven i tillegg ta opp lån eller stille garantier for større beløp dersom det er nødvendig for å sikre innskyterne.

Er Bankenes sikringsfond et statlig fond?
Svar: Nei, det er ikke et statlig fond, men et fond som er bygget opp over mange år gjennom innbetaling fra bankene. Fondet er ”øremerket” sikring av innskudd og kan ikke brukes til noe annet. Innskyterne kan derfor føle seg trygge på at innskuddsgarantien ikke vil bli ”uthult” om garantien skulle settes på prøve.

Er innskuddsgarantien på 2 millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond god nok, eller vurderer myndighetene å utvide garantien til også å gjelde større innskudd?
Svar: I flere land med mindre omfattende innskuddsordninger har myndighetene innført tiltak som innebærer at de garanterer for større innskudd enn det som i utgangspunktet fulgte av landets innskuddsgaranti.

At mange land har hatt behov for å innføre slike strakstiltak, må ses på bakgrunn av at de i utgangspunktet ofte hadde nokså lite utbygde garantier. EUs minimumskrav er på 20 000 euro (om lag 160 000 NOK). I Norge er vi bedre rustet, fordi vi har en bedre innskuddsgaranti. Det er ikke behov for å endre det norske regelverket nå.

 

Publisert: 06.10.2008

Til toppen