Om obligatorisk tjenestepensjon i perioden 2005 til 2007

Nyheter om obligatorisk tjenestepensjon publisert i perioden oktober 2005 til august 2007.

24. august 2007 - Bedrifter og organisasjoner som er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon har plikt til å opprette pensjonsordning for sine arbeidstakere

OTP-loven trådte i kraft 1. januar 2006 og pålegger de fleste foretak en plikt til å opprette tjenestepensjonsordning for sine arbeidstakere. Foretak som omfattes av OTP-loven har en frist på seks måneder til å opprette tjenestepensjonsordning i samsvar med loven. Fristen regnes fra det tidspunkt foretaket kommer inn under lovens virkeområde, for eksempel fordi personer ansettes.

Foretak som var omfattet av loven da denne trådte i kraft hadde likevel frist til å opprette pensjonsordning i samsvar med loven innen 31. desember 2006, men med virkning senest fra 1. juli 2006.

Tjenestepensjonsordningen skal opprettes etter innskuddspensjonsloven eller foretakspensjonsloven, og skal også oppfylle minstekravene i OTP-loven. Dersom foretaket oppretter en innskuddsbasert pensjonsordning, skal innskuddet utgjøre minst 2 prosent av arbeidstakers lønn mellom 1 G og 12 G. Dersom foretaket oppretter en ytelsesbasert ordning skal denne gi en overveidende del av arbeidstakerne rett til alderspensjon som minst tilsvarer den alderspensjon en innskuddspensjonsordning som oppfyller minstekravene ville gi.

Tjenestepensjonsordningen skal inneholde en forsikring for innskuddsfritak eller premiefritak ved uførhet. Pensjonsordningen kan også inneholde risikodekninger som uførepensjon, pensjon til etterlatte mv., men dette er ikke et krav. Det følger av innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven at arbeidstakere som ansettes, og som oppfyller vilkårene for medlemskap i pensjonsordningen, skal opptas som medlem i ordningen fra første arbeidsdag i foretaket. Dette gjelder alle ansatte over 20 år med stillingsandel på minst 20 prosent. En arbeidstaker må likevel ha vært medlem i en pensjonsordning i 12 måneder eller mer for å få med seg den oppsparte pensjonen hvis vedkommende slutter i foretaket.

Arbeidsgiverforetaket skal dekke alle kostnader forbundet med obligatorisk tjenestepensjon. Dette inkluderer de ansattes pensjonsinnskudd, innskudds- og premiefritak ved uførhet samt kostnadene knyttet til administrasjon av pensjonsordningen, herunder kostnader for forvaltning av pensjonskapitalen. Arbeidsgiverforetaket gis fradrag i skattepliktig inntekt for samlede kostnader til obligatorisk tjenestepensjon.


Dersom et arbeidsgiverforetak som har plikt til det, likevel ikke har opprettet tjenestepensjonsordning for de ansatte, bør tillitsvalgte ta kontakt med ledelsen for å bidra til at foretaket følger lovreglene om obligatorisk tjenestepensjon.

Ansattes krav om tjenestepensjon vil kunne tvangsfullbyrdes via rettsapparatet, ved sivil dom. Kredittilsynet fører tilsyn med at pensjonsordninger er opprettet i samsvar med foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven, og vil kunne ta opp saken med foretaket hvis det ikke er opprettet OTP-ordning i samsvar med loven.

20. oktober 2006 - OTP sikrer alderspensjonsopptjening i tillegg til folketrygden

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trådte i kraft 1. januar 2006. Loven pålegger nærmere bestemte foretak å opprette tjenestepensjonsordning.
Arbeidsgivere har plikt til å opprette pensjonsordning for ansatte og personer som utfører arbeid i foretaket. Innføring av OTP er et viktig bidrag i arbeidet for en trygg pensjon for alle, og sikrer alderspensjonsopptjening i tillegg til folketrygden for de fleste arbeidstakere.
Bedrifter og organisasjoner som er omfattet av loven og har plikt til å opprette pensjonsordning for sine arbeidstakere, skal ha opprettet pensjonsordning innen utløpet av 2006. Ordningen skal ha økonomisk virkning fra 1. juli 2006 eller tidligere.
 
Under følger noen sentrale forhold alle bør vite om OTP:
 
Bedriften må opprette foretakspensjon eller innskuddspensjon
Tjenestepensjonsordning som skal oppfylle OTP-kravene må opprettes etter foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven. Foretakspensjon er ytelsesbasert, det vil si at arbeidstakeren som regel vil få sin alderspensjon fastsatt til en bestemt andel av lønn ved pensjonsalder. Ved innskuddspensjon betaler arbeidsgiver inn fastsatte årlige innskudd. Arbeidsgiveren kan velge å gi de ansatte større eller mindre grad av valgfrihet når det gjelder hvordan innskuddet skal investeres.
Ordningen må inneholde innskudds- eller premiefritak ved uførhet
En tjenestepensjonsordning må, for å oppfylle OTP-kravene, i tillegg til alderspensjon, inneholde innskudds- eller premiefritak ved uførhet. Innskudds- og premiefritak sikrer fortsatt oppsparing til alderspensjon hvis vedkommende blir ufør. I tillegg kan foretaket inkludere ytterligere ytelser, for eksempel uførepensjon og etterlattepensjon.
Arbeidsgiver skal betale for ordningen
Det er arbeidsgiverne som skal betale for pensjonsordningen, herunder dekke kostnader til administrasjon og forvaltning. I en innskuddspensjonsordning skal det årlig innbetales minst 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G (1 G er fra 1. mai 2007 kr 66 812). Ytelsesbasert pensjon skal minst svare til alderspensjon fra en innskuddsordning som oppfyller minstekravene. Opptjent pensjonskapital utbetales i en fastsatt tidsperiode på 10 år eller mer etter oppnådd pensjonsalder. Det kan avtales at alle medlemmene av pensjonsordningen betaler inn et tillegg til arbeidsgivers bidrag. Et slikt ekstra bidrag reduserer ikke minstekravet til arbeidsgivers forpliktelser.
Sjekk om din arbeidsplass omfattes av loven
Følgende foretak har plikt til å ha tjenestepensjon for sine ansatte:
  • foretak som har minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  • foretak som har minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  • foretak som har minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  • foretak som har personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Det er ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning for arbeidstakere under 20 år eller for arbeidstakere som er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling.
 

Økonomisk virkning fra 1. juli 2006
Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006. Foretakene må ha en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven innen 31. desember 2006. Pensjonssparingen skal ha virkning senest fra 1. juli 2006. Foretak som allerede har pensjonsordning, men som ikke oppfyller minstekravene, har samme frist til å tilpasse ordningen.

Finansinstitusjoner tilbyr pensjonsordninger
Innskuddspensjon tilbys av banker, livsforsikringsselskaper, pensjonskasser og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Foretakspensjon tilbys av livsforsikringsselskap og pensjonskasser.

30. juni 2006 - Forskrift om innskuddspensjonsordninger som skal oppfylle kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon

Finansdepartementet har 30. juni 2006 i forskrift gitt nærmere regler for innskuddspensjonsordninger som skal oppfylle kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forskriften inneholder blant annet nærmere regler om dekning av kostnader og om endring av innslagspunkt.

Dekning av kostnader i innskuddspensjon
I tiden etter at lov om obligatorisk tjenestepensjon ble vedtatt, har det vært forskjellige tolkninger av regelen om kostnadsansvar for innskuddspensjon. Forskjellige tilbydere har lagt opp til forskjellige løsninger. Departementet har lagt vekt på å avklare dette spørsmålet, slik at alle tilbydere og etterspørrere vet hva de skal forholde seg til.

Det følger av lov om obligatorisk tjenestepensjon at arbeidsgiver skal dekke kostnadene ved administrasjon av en innskuddspensjonsordning i tillegg til innskuddet. Det er i forskriften presisert at dette også omfatter forvaltningskostnader.

Departementet har nøye vurdert de merknader som har kommet til dette fra forskjellige høringsinstanser. Etter departementets vurdering er det, så lenge arbeidsgiver bestemmer hvordan midlene skal forvaltes og hvem som skal forvalte dem, riktig at arbeidsgiver også betaler for forvaltningen. En annen regel ville skille innkjøpsbeslutningen fra kostnadsansvaret, noe som er uheldig. I innskuddspensjonsordninger har faktisk oppnådd avkastning direkte betydning for nivået på de ansattes pensjoner. Uavhengig av om arbeidsgivers valgte forvaltning av pensjonsmidlene i en innskuddspensjonsordning har forventet høy avkastning eller forventet lav avkastning, og uavhengig av om arbeidsgiver betaler mye eller lite for forvaltningen, må det forventes at faktisk avkastning vil variere mellom innskuddspensjonsordninger.

I siste instans må det bli opp til de ansatte og arbeidsgiver i fellesskap å vurdere pensjonsordningen sammen med annen godtgjørelse for arbeid. Departementet legger, i samsvar med merknader fra flertallet i Stortingets finanskomité under behandlingen av lov om obligatorisk tjenestepensjon, vekt på at det er viktig å begrense de administrative kostnadene ved obligatorisk tjenestepensjon, og vil følge nøye med på om dagens ordning i god nok grad sikrer en rimelig avkastning.

For noen eksisterende innskuddpensjonsordninger er det avtalt at vederlag for administrasjon av pensjonsordningen, inkludert forvaltning av midlene i ordningen, skal avregnes mot årlig innskudd eller årlig avkastning. For eksisterende ordninger med innskudd på fire prosent eller mer av lønn kan kostnader ved administrasjon, i en overgangsperiode til 1. januar 2010, likevel dekkes av arbeidstaker, forutsatt at ordningen også tilfredsstiller minimumskravene etter at kostnadene er dekket.

Overgangsordning for innskuddspensjonsordninger med innslagspunkt 2 G
Innskuddspensjonsordninger opprettet 1. januar 2006 eller tidligere får en overgangsperiode på fire år til å legge om pensjonsplan med innskudd for lønn mellom 2 G og 12 G til en plan med innskudd for lønn mellom 1 G og 12 G, forutsatt at ordningen for alle ansatte faktisk minst tilfredsstiller minimumskravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Innslagspunktet må senest etter 2 år settes ned til 1,5 G.

 

30. juni 2006 - Overgangsregler for innskuddspensjonsordninger med innslagspunkt 2 G

Finansdepartementet har laget en overgangsordning for foretak som 1. januar 2006 eller tidligere har etablert innskuddspensjonsordninger som økonomisk sett tilfredsstiller kravene i OTP-loven for alle ansatte.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon pålegger nærmere bestemte foretak å opprette en tjenestepensjonsordning for arbeidstakerne, som tilfredsstiller kravene i foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven, og samtidig tilfredsstiller minstekrav som er nærmere angitt i lov om obligatorisk tjenestepensjon. For innskuddspensjonsordninger skal det blant annet minst skytes inn et innskudd på 2 prosent av lønn mellom 1G og 12 G.

Fram til 1. januar 2006 var det i innskuddspensjonsordninger som skulle oppfylle innskuddspensjonslovens regler ikke adgang til å beregne innskudd av lønn under 2 G. Innslagspunktet for beregning av innskudd ble endret fra 2 G til 1 G ved endring i innskuddspensjonsforskriften 1. januar 2006, samtidig med ikrafttredelsen av lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Innskuddspensjonsordninger opprettet 1. januar 2006 eller tidligere er basert på de gamle reglene om innslagspunkt. Departementet har mottatt henvendelser fra flere foretak med spørsmål om innskuddsordninger opprettet før lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft, som ikke beregner innskudd av inntekt under 2 G, må endres selv om de økonomisk sett oppfyller minstekravene til OTP.

Departementet legger vekt på at det skal fremgå av pensjonsplanen at en ordning oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Fra foretakene er det opplyst at en umiddelbar endring av innskuddsplanen er vanskelig. Ansatte er lovet en viss prosentsats i innskudd. En omlegging av pensjonsplanen til innslagspunkt 1 G med uendrede prosentsatser vil gi økte kostnader for bedriften. En slik omlegging vil også endre forholdet mellom innskudds- og ytelsespensjon, som kan ha ligget til grunn for ansattes valg av ordning.

Departementet har derfor laget en overgangsordning for foretak som 1. januar 2006 eller tidligere har etablert innskuddspensjonsordninger som økonomisk sett tilfredsstiller kravene i OTP-loven for alle ansatte, dvs. at alle ansatte i foretaket får innskudd som minst tilsvarer minstekravet på 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G. Overgangsordningen innebærer at foretakene får en fire-års periode til å endre innslagspunkt fra 2 G til 1 G. Foretakene må senest etter to år ha endret innslagspunktet fra 2 G til 1,5 G.

Les forskriften her.

29. juni 2006 - Frist for å oppfylle krav om tjenestepensjon

Både markedsføring av og avisoppslag om tjenestepensjon kan gi inntrykk av at foretak må ha inngått avtale med pensjonsleverandør om å opprette ordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon før 1. juli 2006. Dette er ikke riktig. Det er gitt overgangsregler, som kort kan oppsummeres som følger:

  • Foretak som ble omfattet av loven og hadde plikt til å ha pensjonsordning da loven trådte i kraft 1. januar 2006, må opprette pensjonsordning for sine arbeidstakere innen utgangen av 2006. Ordningen skal likevel ha økonomisk virkning fra 1. juli 2006.
  • Foretak som får plikt til å ha pensjonsordning etter at loven trådte i kraft, må opprette ordningen innen seks måneder. Dersom slik seks måneders frist løper ut i 2006, forlenges likevel fristen til utløpet av 2006.

3. april 2006 - Forskrifter til ny forsikringslovgivning - kostnader ved administrasjon av pensjonsordninger

Finansdepartementet har sendt ut på høring et høringsnotat med utkast til forskrifter til ny forsikringslovgivning. I en av forskriftene foreslås enkelte felles regler for alle som tilbyr innskuddspensjonsordninger som skal oppfylle minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Blant annet foreslås regler som presiserer bestemmelsene i lov om obligatorisk tjenestepensjon om at foretaket skal dekke kostnadene ved administrasjon av pensjonsordningen.


8. februar 2006 - Ny overgangsbestemmelse i forskriften til innskuddspensjonsloven

Finansdepartementet har i dag fastsatt følgende overgangsbestemmelse i forskriften til innskuddspensjonsloven: "§ 6-2 Overgangsbestemmelser Innskudd i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d skal være i samsvar med § 3-2 annet ledd senest innen utløpet av 2006, og med virkning senest fra 1. juli 2006. Frem til dette tidspunkt kan innskuddene beregnes med utgangspunkt i at det ikke skal betales innskudd for lønn under 2 G."


13. januar 2006 - Sjekkliste - Obligatorisk tjenestepensjon

Med obligatorisk tjenestepensjon (OTP) får arbeidsgivere plikt til å opprette pensjonsordning for ansatte og personer som utfører arbeid i foretaket. Innføring av OTP er et viktig bidrag i arbeidet for en trygg pensjon for alle, og vil sikre alderspensjonsopptjening i tillegg til folketrygden for de fleste arbeidstakere.

Under følger noen sentrale forhold alle bør vite om OTP:

1. Bedriften må opprette foretakspensjon eller innskuddspensjon
OTP må opprettes etter foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven. Foretakspensjon er ytelsesbasert, ofte som en bestemt andel av lønn ved pensjonsalder. Ved Innskuddspensjon betaler arbeidsgiver inn fastsatte årlige innskudd.

2. Ordningen må inneholde premiefritak ved uførhet
OTP må, i tillegg til alderspensjon, inneholde innskudds- eller premiefritak ved uførhet. Premiefritak sikrer fortsatt oppsparing til alderspensjon hvis vedkommende blir ufør. I tillegg kan foretaket inkludere ytterligere ytelser, for eksempel uførepensjon og etterlattepensjon.

3. Arbeidsgiver skal betale for ordningen
Det er arbeidsgiverne som skal betale innskudd til finansiering av alderspensjonsrettigheter for sine arbeidstakere. Innskudd må være på minst 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G i en innskuddsbasert pensjonsordning (1 G er for tiden 60 699 kroner). Dersom foretaket oppretter ytelsesbasert pensjon, er minstekravet det samme nivået. Foretaket må også dekke kostnadene knyttet til administrasjon av pensjonsordningen.
Det kan avtales at arbeidstakerne i tillegg selv bidrar til egen pensjon, men et slikt ekstra innskudd reduserer ikke minstekravet til arbeidsgivers forpliktelser.

4. Sjekk om din arbeidsplass omfattes av loven
De arbeidsgivere som får plikt til å tegne OTP er foretak som har minst to personer med en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. I tillegg omfattes foretak med minst en arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, som har en arbeidstid og lønn som utgjør mer enn 75 prosent eller mer av full stilling. Videre omfattes foretak hvor personer i foretaket har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

5. Økonomisk virkning fra 1. juli 2006
Lov om obligatorisk tjenestepensjon trer i kraft 1. januar 2006. Foretakene må ha en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene på plass innen 31. desember 2006, men alderspensjonssparingen skal ha effekt senest fra 1. juli 2006. Foretak som allerede har pensjonsordning, men som ikke oppfyller minstekravene, har samme frist.

6. Finansinstitusjoner tilbyr pensjonsordninger
Innskuddspensjon tilbys av banker, livsforsikringsselskaper, pensjonskasser og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Foretakspensjon tilbys av livsforsikringsselskap og pensjonskasser.

3. januar 2006 - Endring av innskuddsgrensene i innskuddspensjonsloven

Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006. Finansdepartementet har i denne forbindelse, med virkning fra 1. januar 2006, endret bestemmelsene om maksimale innskuddsgrenser i forskriften til innskuddspensjonsloven. Endringene innebærer blant annet at innskuddsgrensen for pensjonsordninger etter innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d er økt fra 0 til 5 prosent for lønn mellom 1 og 2 G. Endringsforskriften finnes her.22. desember 2005 - Lov om obligatorisk tjenestepensjon er vedtatt

Loven kan leses i sin helhet på lovdata Stortingets behandling og debatt om obligatorisk tjenestepensjon kan lese på Stortingets nettsider.16. desember 2005 - Ingen hast med tjenestepensjon for bedriftene

Flere institusjoner har igangsatt markedsføring av produkter i forbindelse med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon. I en pressemelding skriver Kredittilsynet at de har merket seg annonser som er utformet på en slik måte at man kan få inntrykk av at pensjonsordningen må etableres før 31. desember 2005. Dette er ikke riktig, skriver Kredittilsynet. Foretakene har frist fram til 31. desember 2006.


1. desember 2005 - Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementet har svart på spørsmål fra Stortingets finanskomite om obligatorisk tjenestepensjon. Les svarene på Finansdepartementets hjemmeside.7. oktober 2005 - Obligatorisk tjenestepensjon fra 2006

Regjeringen fremmet 7. oktober 2005 forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon. - Forslaget er et viktig bidrag i arbeidet for en trygg pensjon for alle, og vil sikre alderspensjonsopptjening i tillegg til folketrygden for de fleste arbeidstakere sier finansminister Per-Kristian Foss.

På bakgrunn av Pensjonsmeldingen vedtok Stortinget 26. mai 2005 at lovregler om obligatorisk tjenestepensjon skulle tre i kraft fra 1. januar 2006. Banklovkommisjonen fikk i oppdrag å utrede, og utarbeide lovregler om, obligatoriske tjenestepensjon. Forslaget fra Banklovkommisjonen ble sendt på høring 1. juli 2005 med høringsfrist 8. august 2005. I høringsrunden var det bred tilslutning til hovedpunktene i forslaget fra Banklovkommisjonen.

Finansdepartementets forslag, som omtales nærmere nedenfor, følger i store trekk Banklovkommisjonens forslag. Finansdepartementet foreslår at plikten til å opprette obligatorisk tjenestepensjonsordning skal gjelde foretak, både skattepliktige og skattefrie, som har årsverk utover visse minstekrav. Plikten til å opprette pensjonsordning foreslås å gjelde for foretak som har:

  • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • personer i foretaket som har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Loven foreslås ikke å gjelde for foretak som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlig eller kommunalt ansatte.

Obligatorisk tjenestepensjon skal kunne utformes som en innskuddsordning eller som en ytelsesordning. Oppretter foretaket en innskuddsordning, skal foretaket betale minst to prosent av lønn mellom 1 G og 12 G som årlig innskudd til pensjonsordningen for de ansatte som er omfattet. Kravet til ytelsesordninger er at nivået på alderspensjonen minst skal være det en innskuddsordning basert på minstekravene antas å gi. Disse minstekravene gjelder foretakets bidrag til den obligatoriske tjenestepensjonsordningen. I tillegg kan det avtales at også arbeidstakerne skal betale innskudd til ordningen.

Kostnadene ved administrasjon av pensjonsordningen skal dekkes av foretaket i tillegg til minimumsnivået for innskuddet/premien. Det er videre foreslått at obligatoriske tjenestepensjonsordninger må omfatte såkalt innskuddsfritak eller premiefritak ved uførhet. Dette innebærer arbeidstakere som blir uføre sikres pensjonsopptjening i uføreperioden. Etter forslaget må foretaket tegne innskuddsfritak eller premiefritak for innskudd/premie lik de foreslåtte minstekrav. Kostnadene ved innskuddsfritak eller premiefritak må dekkes i tillegg til minstekrav til innskudd/premie.

Det foreslås at foretakene får frist til utgangen av 2006 til å opprette tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller minimumskravene, men likevel slik at ordningen skal ha virkning for de ansatte senest fra 1. juli 2006. For øvrig foreslås det en generell frist på seks måneder for foretak som får plikt til å etablere tjenestepensjonsordning. Foretak som får plikt i løpet av 2006 må tidligst opprette pensjonsordning innen utgangen av 2006.

Banklovkommisjonen anslo, på usikkert grunnlag, at deres forslag ville omfatte om lag 600 000 ansatte i 130 000 foretak (som i dag ikke har pensjonsordning). De samlede kostnadene for disse foretak anslås av Banklovkommisjonen til 3,3 mrd. kroner årlig, forutsatt at 600 000 arbeidstakere med en gjennomsnittslønn på 4,5 G ble omfattet. Forslaget fra Banklovkommisjonen omfattet skattepliktige foretak. Departementets lovforslag omfatter i tillegg skattefrie foretak. Hvor mange skattefrie foretak som etter forslaget må opprette pensjonsordninger, og hvor mange arbeidstakere dette vil gjelde, er ikke utredet.

Etter lovforslaget må også eksisterende pensjonsordninger etter innskudds- og foretakspensjonslovene tilfredsstille de foreslåtte minstekrav. Etter det departementet er kjent med, vil imidlertid forslaget ha begrensede økonomiske konsekvenser for eksisterende ordninger.

Når det gjelder selvstendig næringsdrivende, foreslås en adgang, men ingen plikt, til å opprette innskuddspensjonsordning innenfor de foreslåtte minimumskravene for slike ordninger. Departementet vil komme tilbake med forslag til skattemessig behandling av denne gruppen selvstendig næringsdrivende.