Det strukturelle oljekorrigerte underskuddet

Den underliggende bruken av oljeinntekter måles ved det strukturelle oljekorrigerte underskuddet. Denne indikatoren må beregnes, og anslagene er gjenstand for revisjoner.

Det samlede overskuddet på offentlige budsjetter kan endre seg betydelig fra år til år uten at dette er uttrykk for endringer i finanspolitikken. Det reflekterer at overskuddet ikke bare påvirkes av endringer i innretningen av budsjettet, men også av svingninger i inntektene fra petroleumsvirksomheten, endringer i konjunktursituasjonen samt enkelte andre forhold. For å få et best mulig bilde av den underliggende innretningen av budsjettpolitikken og bruken av oljeinntekter er det hensiktsmessig å se på utviklingen i budsjettbalansen utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten, det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. I tillegg er det nødvendig å korrigere bl.a. for konjunkturelle svingninger i skatter og avgifter og i ledighetstrygden. 

For å komme fra det oljekorrigerte til det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet gjøres følgende korreksjoner:

  • Det korrigeres for at ulike skatte- og avgiftsinntekter avviker fra sine trendverdier og for at også utbetalingen av ledighetstrygd avhenger av konjunktursituasjonen.
  • Det korrigeres for forskjellen mellom faktiske nivåer og anslåtte normalnivåer på statens renteinntekter og renteutgifter og overføringene fra Norges Bank.
  • Det korrigeres for regnskapsmessige omlegginger og for endringer i funksjonsfordelingen mellom stat og kommune som ikke påvirker den underliggende utviklingen i budsjettbalansen. Videre korrigeres det for avviket mellom faktiske pensjonspremier i helseforetakene og anslåtte normalnivåer.

Finansdepartementets beregninger av strukturell oljekorrigert budsjettbalanse er nærmere beskrevet i vedlegg 1 i Nasjonalbudsjettet 2020, og er dokumentert i Arbeidsnotat om Finansdepartementets beregninger av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse.

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til budsjettanslag, ikke minst i perioder med store svingninger i sentrale økonomiske størrelser. Finansdepartementets anslag for strukturelt oljekorrigert underskudd gitt i ulike budsjettdokumenter er oppsummert her. Norge er blant de landene der anslaget på den strukturelle balansen er endret forholdsvis lite det siste tiåret. Men også vi må ta høyde for at disse anslagene kan bli betydelig revidert.