Hva er det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet?

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd er et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet og dermed i bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet.

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd er et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet og dermed i bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet. Utviklingen i det oljekorrigerte underskuddet påvirkes av en rekke forhold. For eksempel er skatteinntektene forbigående lave i en lavkonjunktur, mens utgiftene til arbeidsledighetstrygd er høye. I en høykonjunktur er det omvendt. En rekke andre inntekts- og utgiftsposter kan også variere betydelig fra år til år uten at det er uttrykk for strukturelle endringer i budsjettet. Blant annet gjelder dette endringer i overføringer fra Norges Bank og i statens renteinntekter og renteutgifter. Det oljekorrigerte underskuddet kan også bli påvirket av regnskapsmessige endringer. Ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet korrigeres det for slike forhold.

 

Endringen i det strukturelle underskuddet brukes som en grov indikator på innretningen av budsjettpolitikken. En økning/reduksjon i det strukturelle underskuddet fra ett år til det neste, målt som andel av samlet verdiskaping, indikerer at budsjettet bidrar til å øke/redusere aktiviteten i norsk økonomi.

Mer informasjon om det strukturelle underskuddet er gitt i avsnitt 3.1.5 i Nasjonalbudsjettet 2016 og i et arbeidsnotatet "Finansdepartementets beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse".

Se også tema-artiklen: Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet