Hvor mye oljepenger har vi brukt så langt?

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Beregningene av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet viser en økning i den underliggende bruken av oljeinntekter fra rundt 30 milliarder 2017-kroner i 2001 til 225,6 milliarder kroner i 2017. I 2017 finansieres om lag hver syvende krone som brukes over offentlige budsjetter (i stat og kommuner sett under ett) av overføringene fra Statens pensjonsfond utland.

Bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet økte særlig kraftig i siste halvdel av 1970-tallet. På 1960-tallet og inn på 1970-tallet hadde Norge et lite overskudd på offentlige budsjetter. Dette overskuddet var få år senere snudd til et underskudd når inntektene fra petroleumssektoren holdes utenom. På slutten av 1970-tallet tilsvarte det strukturelle oljekorrigerte underskuddet rundt 5 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien, og bruken av petroleumsinntekter har siden svingt rundt dette nivået. Utenom inntektene fra oljevirksomheten har vi altså stort sett hatt underskudd på offentlige budsjetter de siste tiårene.

I tråd med handlingsregelen har bruken av oljeinntekter økt siden 2001 (sort linje i figuren). Opptrappingen var særlig kraftig i 2009 på grunn av de særskilte tiltakene for å dempe virkningene av den internasjonale finanskrisen.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd og forventet realavkastning av statens pensjonsfond utland. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.