Hvor mye oljepenger har vi brukt så langt?

Beregningene av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet viser en økning i den underliggende bruken av oljeinntekter fra 36 milliarder 2015-kroner i 2001 til 168,8 milliarder kroner i 2015. I 2015 finansieres om lag hver niende krone som brukes over offentlige budsjetter (i stat og kommuner sett under ett) av overføringene fra Statens pensjonsfond utland.

Bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet økte særlig kraftig i siste halvdel av 1970-tallet. På 1960-tallet og inn på 1970-tallet hadde Norge et lite overskudd på offentlige budsjetter. Dette overskuddet var få år senere snudd til et underskudd når inntektene fra petroleumssektoren holdes utenom. På slutten av 1970-tallet tilsvarte det strukturelle oljekorrigerte underskuddet rundt 5 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien, og bruken av petroleumsinntekter har siden svingt rundt dette nivået. Utenom inntektene fra oljevirksomheten har vi altså stort sett hatt underskudd på offentlige budsjetter de siste tiårene.

I tråd med handlingsregelen har bruken av oljeinntekter økt siden 2001 (sort linje i figuren). Opptrappingen var særlig kraftig i 2009 på grunn av de særskilte tiltakene for å dempe virkningene av den internasjonale finanskrisen. Beregningene av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet viser en økning i den underliggende bruken av oljeinntekter fra 36 milliarder 2015-kroner i 2001 til 168,8 milliarder kroner i 2015. I 2015 finansieres om lag hver niende krone som brukes over offentlige budsjetter (i stat og kommuner sett under ett) av overføringene fra Statens pensjonsfond utland.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd og forventet realavkastning av statens pensjonsfond utland. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.