Tidligere mandat for modell- og metodeutvalget

(2013-2015)

Modell- og metodeutvalget skal ha en rådgivende funksjon for Finansdepartementet i modell- og metodemessige spørsmål knyttet til makroøkonomi, og skal styrke kontakten mellom departementet og andre fagmiljøer.

Utvalgets oppgave er å gi faglige vurderinger og råd om:

  • Utvikling og bruk av modellverktøy, både det som allerede benyttes i departementet (herunder MODAG, MSG, og Generasjonsregnskapet) og relevante modeller fra andre.
  • Beregninger og analyser som legges fram i nasjonalbudsjett og perspektivmeldinger, slik som analyser knyttet til den økonomiske utviklingen, langsiktige framskrivinger for norsk økonomi og beregning av budsjettindikatorer.
  • Drøfting av eksterne utredninger med relevans for departementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.
  • Den faglige framstillingen av makroøkonomiske problemstillinger i nasjonalbudsjett og perspektivmeldinger.


Utvalget består av leder og inntil ni medlemmer. Utvalgets medlemmer oppnevnes for en periode på 2 år. Medlemmer kan gjenoppnevnes.

I samarbeid med departementet bør utvalget regelmessig, for eksempel en gang i året, arrangere åpne seminarer om faglige og metodiske spørsmål.

Finansdepartementet fungerer som utvalgets sekretariat. Referat fra utvalgets møter offentliggjøres på departementets internettsider.