Mandat for modell- og metodeutvalget 2015-2017

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metode­­spørsmål (Modell- og metodeutvalget)

Modell- og metodeutvalget skal ha en rådgivende funksjon for Finans­departe­mentet i modell- og metode­messige spørsmål knyttet til makroøkonomi, og skal styrke kontakten mellom departe­mentet og andre fagmiljøer.

Utvalgets oppgave er å gi faglige vurderinger og råd om:

  • Utvikling og bruk av modellverktøy, med sikte på at analyseverktøyet som benyttes i departementet skal være effektivt og godt tilpasset formålet.
  • Beregninger og analyser som legges fram i nasjonalbudsjett og perspektiv­meldinger, slik som analyser knyttet til den økonomiske utviklingen, langsiktige fram­skrivinger for norsk økonomi og beregning av budsjettindikatorer.
  • Den faglige framstillingen av makroøkonomiske problemstillinger i nasjonal­budsjett og perspektivmeldinger.

Utvalget består av leder og inntil ni medlemmer. Utvalgets medlemmer oppnevnes for en periode på 2 år. Medlemmer kan gjenoppnevnes.

I samarbeid med departementet bør utvalget regelmessig, for eksempel en gang i året, arrangere åpne seminarer om faglige og metodiske spørsmål. Finans­departementet fungerer som utvalgets sekretariat. Referat fra utvalgets møter offentliggjøres på departementets internettsider.