Tidligere sammensetning av utvalget (2015-2017)

Sammensetning av rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål (Modell- og metodeutvalget) (juni 2015)

  1. Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo (leder)
  2. Professor Torben Andersen, Århus universitet (gjenoppnevnt)
  3. Direktør Ida Wolden Bache, Norges Bank (nytt medlem)
  4. Professor Hilde Bjørnland, Handelshøyskolen BI (gjenoppnevnt)
  5. Forsker I Brita Bye, SSB (nytt medlem)
  6. Ekspedisjonssjef Amund Holmsen, Finansdepartementet (nytt medlem)
  7. Forskningsdirektør Torbjørn Hægeland, SSB (gjenoppnevnt)
  8. Professor Øystein Thøgersen, NHH (gjenoppnevnt)
  9. Professor Ragnar Torvik, NTNU, Trondheim (gjenoppnevnt)
  10. Ylva Hedén Westerdahl, Statistiska centralbyrån, Sverige (nytt medlem)