Hvorfor låner staten?

Det er flere grunner til at staten låner, selv om staten for tiden har store overskudd på statsbudsjettet.

Det er flere grunner til at staten låner, selv om staten for tiden har store overskudd på statsbudsjettet:


  • Statens opplåning går til å finansiere statens nye utlån gjennom bl.a. statsbankene og til å refinansiere eksisterende statslån når de forfaller. Opplåningen er en viktig del av Norges Banks styring av likviditeten i banksystemet, og bidrar til å stabilisere rentene i pengemarkedene. Å opprettholde et statspapirmarked på denne måten bidrar også til at de ordinære penge- og obligasjonsmarkedene fungerer bedre ved å gi dem en risikofri referanserente.

  • Statens opplåning blir også tilpasset statens behov for å ha en tilstrekkelig kontantbeholdning til å kunne dekke opp de store svingningene i skatteinnbetalingene gjennom året.

Når oljeinntektene holdes utenom er det underskudd på statsbudsjettet. Det etablerte rammeverket for den økonomiske politikken innebærer at dette oljekorrigerte underskuddet finansieres ved trekk på Statens pensjonsfond utland, og at underskuddet over tid skal være lik den forventede avkastningen av fondet. Rammeverket bidrar til at oljeinntektene blir faset inn i norsk økonomi på en gradvis og forutsigbar måte, til et nivå som er opprettholdbart over tid. Dette bidrar til å stabilisere rente- og valutamarkedet, og til å lette gjennomføringen av pengepolitikken.