Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet - finansmarkedsområdet

Det har i den senere tid skjedd store endringer når det gjelder bruk og utvikling av finansielle instrumenter og tjenester. Den teknologiske utviklingen har medført store endringer både når det gjelder tradisjonell bankvirksomhet, forsikring, verdipapirhandel og når det gjelder transaksjoner mellom de ulike aktørene i finansmarkedet.

Det er en tendens til økende internasjonalisering av økonomisk kriminalitet. For å sikre en effektiv bekjempelse av slik kriminalitet er det nødvendig å samordne og harmonisere tiltak gjennom internasjonalt samarbeid, samtidig som det er av stor betydning at internasjonale tiltak gjennomføres i norsk rett. Dette gjelder særlig fordi kapitalbevegelser over landegrensene er liberalisert. Slik liberalisering medfører bl.a. at ”ulovlig” kapital uhindret kan tilstrømme land som har mindre effektive tiltak mot økonomisk kriminalitet.