Regnskap og revisjon

Her kan du lese mer om finansielle rapportering, regnskapsregler og offentlig kontroll med prospekter og børsnoterte foretaks finansielle rapportering.

Finansiell rapportering
Informasjon som blir gitt om foretakenes finansielle stilling, resultat og utvikling i årsregnskap, årsberetning, delårsregnskap, resultatvarsler, prospekter og annen finansiell rapportering har stor betydning for beslutninger blant annet om å investere i eller yte kreditt til et foretak. Det er derfor viktig at investorer, kreditorer og andre kan ha tillit til at informasjonen er korrekt og dekkende. Det gjelder i særlig grad finansiell informasjon fra foretak som henvender seg til allmennheten for å skaffe seg kapital gjennom å utstede børsnoterte instrumenter. Det er nødvendig med gode regnskapsregler, effektive kontrollmekanismer og strenge reaksjoner i tilfeller der regnskaper og annen finansiell informasjon blir manipulert.

Regnskapsregler
Årsregnskapet og årsberetningen er en sentral kilde til pliktig og revidert finansiell informasjon både for store og mindre foretak. Regnskapsplikt og kravene til årsberetningen og årsregnskapet er fastsatt i og i medhold av regnskaps­loven.

Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med loven og god regnskapsskikk. Norsk god regnskapsskikk utfylles særlig av de regnskapsstandarder som utgis av Norsk RegnskapsStiftelse. Årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fra 2005 har børsnoterte foretak som er morselskap i konsern, plikt til å utarbeide konsernregnskap i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene IFRS. Fra 2011 har børsnoterte foretak som ikke er morselskap i konsern, plikt til å utarbeide selskapsregnskap i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene IFRS. For øvrig kan andre regnskapspliktige velge å utarbeide konsernregnskapet og/eller selskapsregnskapet etter IFRS. IFRS fastsettes av organet the International Accounting Standards Board (IASB). Disse standardene vedtas som forordninger i EU, innlemmes i EØS-avtalen og fastsettes som norske forskrifter. Se regnskapsloven § 3-9.

Offentlig kontroll med prospekter og børsnoterte foretaks finansielle rapportering
Som et ledd i å sikre tilliten til den finansielle informasjonen fra børsnoterte foretak og i prospekter ved offentlig tilbud av verdipapirer, er det etablert særskilte offentlige kontrollordninger – regnskapskontroll og prospektkontroll.

Finanstilsynet fører kontroll med at børsnoterte foretak følger regnskapsreglene i sine regnskaper og annen finansielle rapportering. Regnskapskontrollen føres i medhold av verdipapirhandelloven § 15-1 tredje ledd. Finanstilsynet fører også kontroll med prospekter, som skal utarbeides ved offentlig tilbud av verdipapirer, jf. verdipapirhandelloven § 7-8.

Revisjon
Årsregnskapet er den viktigste informasjonen selskapene gir til sine eiere, finansmarkedet, kreditorer og offentlige myndigheter. Revisors hovedoppgave er å vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter. I denne forbindelse er revisors uavhengighet og objektivitet en grunnpilar. Revisorloven har utførlige regler som skal sikre dette og som er blitt skjerpet i forhold til tidligere rett. Det er videre fastsatt forskrifter som presiserer krav til uavhengighet som setter grenser for revisors adgang til å påta seg rådgivningsoppdrag for revisjonsklienter.

Etter revisorloven § 6-1 fjerde ledd annet punktum kan revisor underrette politiet dersom det i forbindelse med revisjons­oppdrag eller andre tjenester fremkommer forhold som gir grunn til mistanke om at det er foretatt en straffbar handling. Etter hvitvaskingsloven § 18 første ledd har revisor plikt til å melde fra til ØKOKRIM ved mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling.

Til toppen