Verdipapirhandel

Verdipapirmarkedet kan bare virke etter sin hensikt dersom deltakerne i markedet har tillit til markedet. Problemer for det noterte verdipapir­markedet er blant annet knyttet til innsidehandel, bevisste lekkasjer og kursmanipulasjon.

Verdipapirmarkedet kan bare virke etter sin hensikt dersom deltakerne i markedet har tillit til markedet. Problemer for det noterte verdipapir­markedet er blant annet knyttet til innsidehandel, bevisste lekkasjer og kursmanipulasjon.

Lydbåndopptak – effektivisering av etterforskning av innsidehandel

I 2003 ble det vedtatt en hjemmel i verdipapirhandelloven for å pålegge verdipapirforetak plikt til å foreta lydopptak, samt for å kunne pålegge tilbydere av teletjenester å gi opplysninger om identiteten til brukere som er mistenkt for å ha brutt reglene om innsidehandel og kursmanipulering (fotnote: verdipapirhandelloven §§ 9-7 annet ledd og 12-2). Hensikten med bestemmelsene er blant annet å legge til rette for en mer effektiv håndhevelse av verdipapirhandellovens regler. Reglene vil også gi Kredittilsynet mulighet til å innhente nødvendig informasjon hurtig og effektivt ved mistanke om overtredelser. Forskrift om verdipapirforetakenes plikt til å foreta lydopptak av mottatte oppdrag og til oppbevaring av dokumentasjon ble fastsatt av Finansdepartementet 7. november 2003 (fotnote: forskrift 7. november 2004 nr. 1322). Denne forskriften pålegger verdipapirforetakene å etablere betryggende rutiner for lydopptak av ordre som er mottatt pr. telefon. Dersom det ikke foretas lydopptak, skal ordren ikke utføres. Forskriften pålegger også verdipapirforetakene å oppbevare dokumentasjon og lydopptak i minst tre år. Verdipapirforetakene skal opplyse kunden om at de tar lydopptak av telefonsamtaler, samt at de tar vare på opptaket og annen dokumentasjon om ordre/oppdrag i minst tre år. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2004.

Prospektplikt – gjennomføring av prospektdirektivet

Direktiv 2003/71/EF om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller tas opp til handel på regulert marked (dvs. børs eller autorisert markedsplass etter lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet mv.) (prospektdirektivet) er gjennomført i norsk rett i verdipapirhandelloven kapittel 5. Prospekt er et dokument med nærmere opplysninger om verdipapirer og utstederen av disse, og som danner grunnlaget for investors beslutning med hensyn til om vedkommende skal investere i de aktuelle verdipapirene. Hovedreglene om plikt til å utarbeide prospekt følger av verdipapirhandelloven § 5-2 og § 5-3. Plikten oppstår for det første når det fremsettes tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer til 100 personer eller mer i det norske verdipapirmarkedet, og når det gjelder et beløp på minst 100 000 euro beregnet over en periode på 12 måneder. For det andre oppstår det plikt til å utarbeide prospekt når omsettelige verdipapirer opptas til notering på norsk børs eller autorisert markedsplass.

Det er gitt utfyllende regler til prospektdirektivet i forordning EF nr. 809/2004. Disse reglene er gjennomført i forskrifter til verdipapirhandellovens kapittel 5 (fotnote: forskrift 9. desember 2005 nr. 1422 om opplysninger i prospekter, forskrift 9. desember 2005 nr. 1423 om gjennomføring av prospektkontrollen og forskrift 9. desember 2005 nr. 1424 om unntak fra prospektplikten).

Regler om markedsmisbruk – gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet (tiltak mot innsidehandel og kursmanipulasjon)

Direktiv 2003/6/EF om markedsmisbruk (markedsmisbruksdirektivet) er gjennomført i norsk rett ved bestemmelser i verdipapirhandelloven (hovedsakelig verdipapirhandellovens kapittel 2). Hovedformålet med direktivet er å sikre integriteten til verdipapirmarkedene i EU/EØS, herunder å sørge for investorenes tillit til disse markedene. De mest sentrale bestemmelsene i direktivet omhandler innsidehandel og markedsmanipulasjon. Disse bestemmelsene er gjennomført i norsk rett ved et forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon (fotnote: verdipapirhandelloven §§ 2-3 og 2-8). Utfyllende regler til markedsmisbruksdirektivet følger av forskrift 1. juli 2005 nr. 783 om utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger mv. og forskrift 7. juli 2005 nr. 785 om markedsmisbruk og rapportering av mistenkelige transaksjoner.

Til toppen