Rente for restskatt og tilbakebetaling av skatt

Renter på tilgodebeløp beregnes fra 1. juli i inntektsåret og frem til datoen skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Renter på restskatt beregnes fra 1. juli i inntektsåret og frem til forfall første termin restskatt. Det er samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg.

Renteberegningsreglene for restskatt (rentetillegg) og tilbakebetaling av skatt (rentegodtgjørelse) ble endret med virkning fra og med 1. januar 2011.

Endringen innebærer en omlegging fra fastrenter til løpende renter. Renter på tilgodebeløp beregnes fra 1. juli i inntektsåret og frem til datoen skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Renter på restskatt beregnes fra 1. juli i inntektsåret og frem til forfall første termin restskatt. Det er samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg.

Rentene beregnes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente per 1. januar i likningsåret, men med en reduksjon på 28 prosent. Reduksjonen er begrunnet i at rentegodtgjørelse og rentetillegg ved avregningen ikke skal tas med som skattepliktig inntekt eller komme til fradrag, slik tilfellet er for andre typer renter.

Eksempel på rentesetting: Norges Banks styringsrente var per 1. januar 2011 på 2%, som redusert med 28% utgjør 1,44% for skatteoppgjøret for inntektsåret 2010.

Formålet med disse rentene er å stimulere til mest mulig korrekt skatteinnbetaling på forskuddsstadiet, verken for lite eller for mye.

Mer informasjon: Kapittel 11 i skattebetalingsloven