En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

Regjeringen har igangsatt et arbeid med å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. Fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter skal med dette få en naturlig samling i Skatteetaten. Samtidig skal den nye tolletaten styrkes og rendyrkes til grensekontroll og vareførsel for å møte fremtidige utfordringer på grensen. Formålet med arbeidet er redusert ressursbruk, forenkling for innbyggere og næringsliv, styrket bekjempelse av svart økonomi og bedre grensekontroll.

Oversikt over dokumenter

Her vil du finne alle offisielle dokumenter fra Finansdepartementet og eventuelt annen relevant informasjon vedrørende prosessen. Dokumentene vil bli lagt ut løpende.

Referater

Her legges ut referater fra kontaktutvalg mv.

Taler og artikler

Her samler vi taler og artikler om bedre skatte- og avgiftsforvaltningen som har vært publisert. Innleggene ligger i kronologisk rekkefølge, med det nyeste først.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Styrker kampen mot svart økonomi

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten fra 1.1.2016. Forslaget innebærer en betydelig styrking av statlige arbeidsplasser i mange regioner.

16. april 2015:

Lønnsomt å samle forvaltningen av skatt og avgift i Skatteetaten

PricewaterhouseCoopers (PwC) har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse som viser at regjeringens arbeid med å samle forvaltningen av skatt og avgift i Skatteetaten vil være lønnsomt. Det anslås en prissatt effekt på 7,4 milliarder kroner over 15 år i tillegg til en rekke ikke-prissatte effekter.

Innlegg i Sunnmørsposten:

En fremtidsrettet skatteoppkreving

- Skatteoppkrevingen er preget av stram regulering, liten grad av skjønn og et sterkt behov for likhet på tvers av kommunegrensene. Rettssikkerheten for skattebetalerne vil bli styrket når oppgaven overtas av Skatteetaten, skriver statssekretær Jon Georg Dale.

Kontakt

Kommunikasjonsenheten (KOM)

Telefon: 22 24 44 11
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, Oslo

Til toppen