Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten

Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. Formålet med tiltaket er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrket rettssikkerhet og likebehandling, forenkling for skattytere og mer effektiv ressursbruk. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Skatteoppkreveroppgavene skal legges til 56 steder i Norge, der Skatteetaten allerede har kontorer. Det lå opprinnelig til grunn at overføringen skulle skje 1. juni 2020. I lys av situasjonen med omfattende tiltak mot koronaviruset, har Finansdepartementet gitt sin tilslutning til Skatteetatens anbefaling om å utsette overføring til 1. november 2020. Anbefalingen er begrunnet i at situasjonen medfører utfordringer for en overføring før sommeren med god kvalitet og uten ytterligere risiko for stabil og sikker produksjon. Skatteetaten har blant annet pekt på at klargjøring av lokaler, gjennomføring av innplassering og nødvendig opplæring vil bli vanskelig å gjennomføre innen 1. juni.

Oversikt over dokumenter

Her vil du finne alle offisielle dokumenter fra Finansdepartementet og eventuelt annen relevant informasjon vedrørende prosessen. Dokumentene vil bli lagt ut løpende.

Referater

Her legges det ut referater fra samarbeidsorganer mv.

Spørsmål og svar om overføring av skatteoppkrevingen

Her finner du spørsmål og svar om personalprosessen.

Aktuelt nå

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020:

Skjerper kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Det styrker arbeidsgiverkontrollen og skjerper kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Skatteoppkreveroppgavene blir lagt til 56 steder i hele landet.

Berørte etater

Kontakt

Kommunikasjonsenheten (KOM)

Telefon: 22 24 44 11
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, Oslo