Anslåtte påløpte skatter og avgifter fordelt på offentlige sektorer

Fordeling av offentlige skatte- og avgiftsinntekter

Tabellen gir en samlet oversikt over hovedgruppene av skatter og avgifter og hvilken del av offentlig sektor som mottar inntektene fra hver hovedgruppe. De samlede skatte- og avgiftsinntektene er anslått til 1 183 mrd. kroner i 2011, hvorav om lag 88 pst. tilfaller staten, knapt 10 pst. kommunene og knapt 2 pst. fylkeskommunene.

Det meste av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter kommer fra inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere. Av statens skatte- og avgiftsinntekter kommer om lag 30 pst. fra merverdiavgift, særavgifter og toll. Om lag 23 pst. kommer fra personlige skattytere, mens om lag 20 pst. er inntekts- og formuesskatt fra etterskuddspliktige samt arbeidsgiveravgift i Fastlands-Norge. Om lag 23 pst. av statens inntekter i 2011 kommer fra skatter og avgifter i petroleumssektoren. Andre skatter og avgifter utgjør om lag 3 pst.

Påløpte skatter og avgifter fordelt på skattekreditorer. Anslag for 2011. Mrd. Kroner

 

I alt

Stat

Kommune

Fylke

Personlige skattytere

375,9

244,9

107,7

23,3

  Skatt på alminnelig inntekt

245,3

122,7

99,3

23,3

  Toppskatt

19,8

19,8

-

-

  Trygdeavgift

97,7

97,7

-

-

  Formuesskatt

13,2

4,8

8,4

-

         

Bedrifter (etterskuddspliktige)

71,8

70,2

1,3

0,2

  Inntektsskatt (medregnet kraftverk)

71,4

69,8

1,3

0,2

  Formuesskatt

0,4

0,4

-

-

          

Eiendomsskatt

7,2

-

7,2

-

           

Arbeidsgiveravgift

139,3

139,3

-

-

          

Avgifter

314,2

314,2

-

-

  Merverdiavgift

212,3

212,3

-

-

  Særavgifter og toll

101,9

101,9

-

-

          

Petroleum

244,8

244,8

-

-

  Skatt på inntekt

241,1

241,1

-

-

  Avgift på utvinning mv.

3,7

3,7

-

-

          

Andre skatter og avgifter

30,3

29,6

0,6

-

  Trygde- og pensjonspremier, andre stats- og
   trygderegnskaper 1

21,9

21,9

-

-

  Skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

2,1

2,1

-

-

  Arveavgift

1,7

1,7

-

-

  Andre skatter og avgifter2

4,6

3,9

0,6

-

  

 

 

 

 

Samlede skatter og avgifter

1 183,4

1 043,1

116,9

23,5

  Herav direkte skatter

869,2

728,8

116,9

23,5

1) Blant annet Statens pensjonskasse.
2) Herunder en del inntektsposter som grupperes som skatteinntekter i nasjonalregnskapet, men som ikke føres som skatteinntekt i statsbudsjettet.
Kilde:Finansdepartementet.