Bokførte skatter og avgifter fordelt på budsjettposter

    

Budsjettanslag 2011

 

Kap.

Post

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett

Anslag NB 2012

Forslag 2012

5501

 

Skatter på formue og inntekt

196 959

200 600

212 000

227 000

5506

70

Avgift på arv og gaver

2 377

1 800

1 700

1 850

5507

 

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

156 982

171 600

207 800

225 400

5508

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

2 166

2 300

2 200

2 300

5509

70

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

20

0

40

40

5511

70

Toll

2 416

2 400

2 293

2 260

 

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

105

130

145

135

5521

70

Merverdiavgift

196 809

206 700

210 200

222 300

5526

70

Avgift på alkohol

11 320

12 325

11 789

12 450

5531

70

Avgift på tobakkvarer mv.

7 436

8 000

7 975

8 220

5536

 

Avgift på motorvogner mv.

       
 

71

Engangsavgift

19 715

19 700

20 700

21 600

 

72

Årsavgift

8 665

8 900

9 028

9 350

 

73

Vektårsavgift

334

342

330

342

 

75

Omregistreringsavgift

2 318

2 350

2 450

2 350

5537

71

Avgift på båtmotorer

202

233

218

230

5538

 

Veibruksavgift på drivstoff

       
 

70

Veibruksavgift på bensin

7 389

7 250

6 984

6 850

 

71

Veibruksavgift på autodiesel

8 526

9 400

9 340

10 300

5541

70

Avgift på elektrisk kraft

7 322

7 700

7 588

7 850

5542

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

1 378

1 700

1 441

1 500

 

71

Avgift på smøreolje mv.

98

105

106

112

5543

70

CO2-avgift

4 603

4 755

4 800

4 900

 

71

Svovelavgift

55

50

45

48

5546

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

279

230

94

100

5547

70

Avgift på trikloreten (TRI)

1

2

1

1

 

71

Avgift på tetrakloreten (PER)

1

2

1

1

5548

 

Miljøavgift på visse klimagasser

       
 

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

255

222

334

365

5549

70

Avgift på utslipp av NOx

67

69

48

51

5550

70

Miljøavgift på plantevernmiddel

53

66

66

50

5551

 

Avgift knyttet til mineralvirksomhet

       
 

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

0

1

2

2

 

71

Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven

2

2

3

3

5555

70

Avgift på sjokolade og sukkervarer mv.

1 165

1 236

1 197

1 235

5556

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 736

1 883

1 811

1 862

5557

70

Avgift på sukker mv.

196

219

189

200

5559

 

Avgift på drikkevareemballasje

       
 

70

Grunnavgift på engangsemballasje

807

858

866

915

 

71

Miljøavgift på kartong

158

172

120

127

 

72

Miljøavgift på plast

72

47

110

116

 

73

Miljøavgift på metall

163

143

169

179

 

74

Miljøavgift på glass

61

63

59

62

5565

70

Dokumentavgift

5 803

5 700

6 400

6 800

   

Sektoravgifter1

2 124

2 199

2 280

1 859

5583

70

Avgift på frekvenser mv.

200

203

191

183

5700

71

Trygdeavgift

91 936

94 700

99 700

101 500

 

72

Arbeidsgiveravgift

130 415

135 100

137 500

145 200

Sum skatter, avgifter og inntekter til folketrygden, statsbudsjettet

872 692

911 458

970 312

1 028 197

1) Dette er en samlepost for sektoravgifter under de ulike departementene, som berører flere kapitler og poster.
Kilde:Finansdepartementet.