Innbetalt investeringsavgift 2001 fordelt på næring

Innbetalt investeringsavgift 2001 fordelt på næring

Næringsområde

Mill.
kroner

Andel

Jordbruk og skogbruk

27

0,5 %

Fiske

27

0,5 %

Bergverksdrift og utvinning

139

2,4 %

Industri

600

10,2 %

Kraft- og vannforsyning

331

5,6 %

Bygge- og anleggsvirksomhet

435

7,4 %

Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater

1189

20,1 %

Hotell- og restaurantvirksomhet

140

2,4 %

Transport og kommunikasjon

984

16,7 %

Finansiell tjenesteyting og forsikring

559

9,5 %

Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet

1025

17,4 %

Offentlig forvaltning

89

1,5 %

Undervisning

2

0,0 %

Helse- og sosialtjenester

22

0,4 %

Andre sosiale og personlige tjenester

119

2,0 %

Lønnet husarbeid

0

0,0 %

Ufordelt

218

3,7 %

Totalt

5 906

100,0 %

Kilde: Skattedirektoratet og Finansdepartementet

Næring

Mill.
kroner

Andel

Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell

21

0,4 %

Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

6

0,1 %

Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet iske, fangst og fiskeoppdrett

26

0,4 %

Bryting av steinkull og brunkull. Utvinning av torv

0

0,0 %

Utvinning av råolje og naturgass. Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinnng

127

2,2 %

Bryting av metallholdig malm

0

0,0 %

Bergverksdrift ellers

9

0,2 %

Produksjon av næringsmidler og drikkevarer

130

2,2 %

Produksjon av tobakksvarer

2

0,0 %

Produksjon av tekstiler

6

0,1 %

Produksjon av klær. Beredning og farging av pelsskinn

1

0,0 %

Beredning av lær. Produksjon av reiseeffekter, salmakerartikler og skotøy

0

0,0 %

Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatttobakksvarer

21

0,4 %

Produksjon av papirmasse, papir og papirvarer

17

0,3 %

Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon og reproduksjon av innspilte opptak

82

1,4 %

Produksjon av kull- og petroleumsprodukter og kjernebrensel

1

0,0 %

Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

84

1,4 %

Produksjon av gummi- og plastprodukter

7

0,1 %

Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter

22

0,4 %

Produksjon av metaller

25

0,4 %

Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

26

0,5 %

Produksjon av maskiner og utstyr

44

0,8 %

Produksjon av kontor- og datamaskiner

0

0,0 %

Produksjon av andre elektriske maskiner og apparater

16

0,3 %

Produksjon av radio-, fjernsyns- og annet kommunikasjonsutstyr

18

0,3 %

Produksjon av medisinske instrumenter, presisjonsinstrumenter, optiske instrumenter, klokker og ur

10

0,2 %

Produksjon av motorkjøretøyer, tilhengere og deler

6

0,1 %

Produksjon av andre transportmidler

42

0,7 %

Produksjon av møbler. Annen industriproduksjon

21

0,4 %

Gjenvinning

5

0,1 %

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

310

5,3 %

Oppsamling, rensing og distribusjon av vann

21

0,4 %

Bygge- og anleggsvirksomhet

434

7,4 %

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler

213

3,6 %

Agentur- og engroshandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler

518

8,8 %

Detaljhandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk

456

7,7 %

Hotell- og restaurantvirksomhet

140

2,4 %

Landtransport og rørtransport

107

1,8 %

Sjøtransport

40

0,7 %

Lufttransport

12

0,2 %

Tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet

83

1,4 %

Post og telekommunikasjoner

740

12,5 %

Finansiell tjenesteyting unntatt forsikring og pensjonsfond

552

9,4 %

Forsikring og pensjonsfond unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

6

0,1 %

Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting

0

0,0 %

Omsetning og drift av fast eiendom

431

7,3 %

Utleie av maskiner og utstyr uten personell. Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk

151

2,6 %

Databehandlingsvirksomhet

155

2,6 %

Forskning og utviklingsarbeid

17

0,3 %

Annen forretningsmessig tjenesteyting

269

4,6 %

Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

89

1,5 %

Undervisning

2

0,0 %

Helse- og sosialtjenester

22

0,4 %

Kloakk- og renovasjonsvirksomhet

31

0,5 %

Interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

14

0,3 %

Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport

34

0,6 %

Annen personlig tjenesteyting

37

0,6 %

Lønnet arbeid i private husholdninger

0

0,0 %

Ufordelt

218

3,7 %

Til sammen

5 906

100,0 %

Kilde: Skattedirektoratet og Finansdepartementet