Kostnadsriktige gebyrer og synliggjøring av avgiftsfinansiering

I 2015 fastsatte regjeringen nye bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering. Bestemmelsene angir krav til innføring og gjennomføring av slike betalingsordninger. Når en statlig tjeneste finansieres av brukerne, er det viktig å sikre at de ikke betaler for noe annet eller mer enn det de mottar. Etter de nye bestemmelsene skal satsen ikke settes høyere enn kostnaden ved å produsere og levere tjenesten. Videre bør avgiftsfinansiering også av nærings- eller sektortiltak som hovedregel fremkomme på statsbudsjettet.

Statlig tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse finansieres normalt ved bevilgninger over statsbudsjettet. Enkelte statlige tjenester finansieres imidlertid helt eller delvis av brukerne gjennom gebyr eller sektoravgift. Disse betalingsordningene fastsettes av det enkelte departement som har ansvar for tjenesten. Inntektsvirkningene ved endring av sektoravgifter og overprisede gebyrer inngår likevel i regjeringens samlede skatte- og avgiftsopplegg.

Med sektoravgift og tilhørende utgiftsbevilgning kan Stortinget pålegge aktørene i en næring eller sektor å finansiere fellestiltak. Etter bestemmelsene om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering bør andre nærings- og sektorspesifikke betalingsordninger som hovedregel unngås. Ved at slike ordninger defineres som sektoravgift, vil de fremkomme på statsbudsjettet og dermed synliggjøres bedre enn utenforliggende betalingsordninger.

Siden 2006 er overprisede gebyrer redusert med vel 1,8 mrd. kroner. Samtidig er noen gebyrsatser som lå under kostnaden av tjenesten, satt opp. Etter hvert som det meste av overprisingen har blitt fjernet, har reduksjonene nødvendigvis vært mindre omfattende. Totalbildet er at statlige gebyrer nå er fastsatt langt mer kostnadsriktig enn for tolv år siden.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over større reduksjoner av sektoravgifter og gebyrer siden 2014, samt betalingsordninger som er tatt inn på statsbudsjettet som sektoravgift. 

Statsbudsjettet 2014

 

Vanlig tinglysingsgebyr for eiendom (KMD)

Redusert fra 1060 til 525 kroner

Fiskeriforskningsavgift (NFD)

Erstattet tidligere ordning med   forskningskvoter

Konsesjonsavgifter fra   vannkraftutbygging (OED)

Tatt inn på statsbudsjettet

   

Statsbudsjettet 2016

 

Gebyrer til Brønnøysundregistrene (NFD)

Redusert med 81 mill. kroner

Losberedskapsavgift (SD)       

Redusert med 90 mill. kroner

Kino- og videogramavgift (KUD)

Tatt inn på statsbudsjettet

   

Statsbudsjettet 2017

 

Påslag på nettariffen (OED)

Tatt inn på statsbudsjettet

Forskningsavgift på   landbruksprodukter (LMD)

Tatt inn på statsbudsjettet

Legemiddelomsetningsavgift (HOD)

Redusert fra 0,55 til 0,45 pst.

   

Statsbudsjettet 2018

 

Legemiddelomsetningsavgift (HOD)

Redusert fra 0,45 til 0,3 pst.