Miljøvridning av bilavgiftene

Regjeringen ønsker å premiere de mindre, drivstoffgjerrige og mest miljøvennlige bilene.

Regjeringen ønsker å premiere de mindre, drivstoffgjerrige og mest miljøvennlige bilene.

 Det har de siste dagene vært flere oppslag om omleggingen av engangsavgiftene og forslaget om et eget fradrag for E85-biler. Her finner du mer informasjon om Regjeringens forslag, og nyttige lenker.

 

Lettelse i engangsavgiften for E85-biler

I Revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen et fradrag i engangsavgiften ved kjøp av E85-biler på 10 000 kroner fra 1. juli 2007. Beløpet er høyere enn anslaget for hva det vil koste ekstra å produsere en E85-bil sammenlignet med tilsvarende bil uten denne teknologien. Ved å innføre et kronefradrag i denne størrelsesorden fjernes dermed konkurranseulempen for slike biler.

Regjeringen vil innrette bilavgiftene slik at vi premierer de mindre, drivstoffgjerrige og mest miljøvennlige bilene. Etter avgiftsomleggingen ved nyttår (lenke til budsjettportalen), da CO2-utslipp ble en komponent i engangsavgiften, ble de mindre E85-bilene rimeligere (se tabell), mens de større og tyngre E85-bilene ble dyrere. Dette henger sammen med hvor mye CO2 som slippes ut når de bruker bensin.

Erfaringene fra Sverige tyder på at selv med et godt utbygd pumpenett, kan en anta at E85-bilene vil kjøre på bensin om lag halvparten av tiden. Ved å gi et fradrag på 10 000 kroner vil de minste E85-bilene få større lettelse relativt sett enn de større og dyrere biltypene. Når flere E85-biler faktisk også ble billigere ved årsskiftet, vil den totale lettelsen for noen av disse biltypene bli enda større.

Sverige har innført en støtteordning for E85-biler og andre miljøbiler på 10 000 kroner. I kroner og øre er dermed Regjeringens forslag til støtteordning for E85-biler gjennom lettelser i engangsavgiften minst like god som den svenske.

Omsetningspåbud for lavinnblanding av biodrivstoff

Regjeringen vil sende på høring forslag om at minimum 2 volumprosent av årlig omsatt volum drivstoff til veitrafikk skal bestå av biodrivstoff fra og med 2008, stigende til 5 volumprosent fra og med 2009. Regjeringen vil i tillegg arbeide videre med en nasjonal målsetting om 7 volumprosent biodrivstoff fra 2010 og vurdere å utvide omsetningskravet til å omfatte flere typer fossile brensler. Det skal også jobbes videre med informasjon om hvilke biler som kan kjøre på biodrivstoff.

Det er viktig å sikre miljø- og samfunnshensyn ved produksjon og import av biodrivstoff. Produksjon av biodrivstoff kan bidra positivt til landbruksproduksjon i utviklingsland, men kan også ha negative virkninger på matsikkerhet, matvarepriser og miljøkomponenter som skogarealer, biologisk mangfold og vannressurser. Det er også store variasjoner i netto klimaeffekt av ulike biodrivstoff, hvor det er viktig å vurdere drivstoffene innenfor en helhetlig ramme.

Regjeringen vil samarbeide med blant annet EU, internasjonale organer og drivstoffbransjen for å få på plass ordninger for å fremme bærekraftig produksjon og import av biodrivstoff. En slik ordning må kunne ivareta de helhetlige hensynene til miljø og fordeling, gjennom for eksempel en type sertifiseringsordning.

Avgiftsendringer for E85-biler

 Tabell

Sist oppdatert: 29.06.2007