Ordning om aksjesparekonto fra 1. september

Fra 1. september 2017 kan privatpersoner åpne aksjesparekonto for å spare i aksjefond og børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis.

Formålet med ordningen med aksjesparekonto er å øke småsparernes eierskap i norske bedrifter ved å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond.

Med aksjesparekonto kan personlige skattytere kjøpe og selge børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond uten at gevinster blir skattlagt. Man vil heller ikke få fradrag for tap. Gevinster skattlegges først når midlene tas ut av kontoen, og eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Overgangsordning
For å lette overgangen til aksjesparekonto er det åpnet for at personlige aksjonærer i 2017 og i 2018 kan overføre aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler til aksjesparekonto med kontinuitet. Det vil si at overføringen ikke utløser beskatning, men innskuddet på kontoen settes til aksjonærens kostpris på aksjene.

Mer informasjon om aksjesparekonto finnes på Skatteetatens nettsider.