Mandat for arbeidsgruppen om vederlag for laksekonsesjoner og betaling for bruk av areal i kystsonen

Arbeidsgruppen skal beskrive gjeldende betaling, skatter og avgifter som omfatter bruk av areal i kystsonen, herunder vederlag ved tildeling av nye laksekonsesjoner. I denne sammenhengen må det redegjøres for rettstilstanden for skattlegging av areal og installasjoner i kystnære sjøområder.

Videre skal arbeidsgruppen gi en oversikt over eiendomsforhold til og anvendelsen av kystsonen, samt en vurdering av om og eventuelt hvor det foreligger knapphet på areal i sjøområdet og for landområdet utover det som reflekteres i tomtepriser. Det skal vurderes om disponering av areal i kystsonen medfører samfunnsøkonomiske kostnader som aktørene ikke dekker, f.eks. underprising av kommunal tilrettelegging, miljø- og trengselskostnader mv.

Arbeidsgruppen skal drøfte mulige former for innkreving, bl.a. om areal i kystsonen bør omfattes av den kommunale eiendomsskatten, vederlag for tillatelser til å anvende areal eller en særskilt avgift. Herunder drøftes behovet for avgrensing etter f.eks. virksomhetens art, næring, geografi mv. Det skal også drøftes ulike utforminger av vederlag for nye laksekonsesjoner, herunder hvordan hensyn til små og mellomstore aktører kan ivaretas.

På bakgrunn av drøftingen skal arbeidsgruppen gi en anbefaling om hvordan det bør innkreves vederlag til staten ved tildeling av nye laksekonsesjoner og gjennomføres en eventuell adgang for kommunene til å innkreve betaling for bruk av areal i kystsonen. Forslagene skal være tilstrekkelig konkrete til at de kan inngå i arbeidet med statsbudsjettet for 2009. Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene skal utredes i samsvar med kravene i utredningsinstruksen.

Departementene som deltar i arbeidsgruppen, utnevner medlemmer fra politisk ledelse og embetsverk. Arbeidsgruppen bør ha kontakt med eller invitere til innspill fra interesseorganisasjoner og andre berørte. I den grad det er nødvendig kan arbeidsgruppen innhente eksterne utredninger innenfor departementenes tilgjengelige midler.