Eierskapsutøvelse

Ansvarlige investeringer

Norges Bank har i oppdrag å ta hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i den operative forvaltningen av SPU. Banken skal integrere hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i investeringsvirksomheten, i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet. Integrering av disse hensynene skal skje under hensyn til fondets investeringsstrategi og rollen som finansiell forvalter. Ved utøvelsen av forvalteroppdraget skal banken vektlegge fondets lange tidshorisont for investeringene og at de er bredt plassert i de markedene som inngår i investeringsuniverset.

Som aksjonær i selskaper kan SPU være med på å påvirke selskapets beslutninger og utvikling. Aksjonærer gjør dette i første rekke gjennom å stemme på generalforsamlingen. Ved siden av stemmegivning bruker Norges Bank flere andre virkemidler i eierskapsutøvelsen: stemmegivning ved generalforsamlinger, aksjonærforslag, dialog med selskaper, rettslige skritt, kontakt med regulerende myndigheter og samarbeid mellom investorer.

Muligheten til å få gjennomslag i eierskapsarbeidet avhenger av flere faktorer, ikke minst kunnskap og ressursinnsats hos aksjonæren. Norges Bank har valgt å konsentrere eierskapsutøvelsen om noen kjerneområder med betydning for porteføljen.

Dette gjelder:

  • likebehandling av aksjonærer
  • aksjonærenes rett til innflytelse og styrets ansvar overfor aksjonærene
  • velfungerende, legitime og effektive markeder
  • klimaendringer
  • vannforvaltning
  • barns rettigheter

Les mer om eierskapsutøvelsen på Norges Banks hjemmesider