Observasjon og utelukkelse fra SPU

Ansvarlige investeringer

I 2004 fastsatte Finansdepartementet etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond utland (SPU). Disse var basert på NOU 2003: 22 «Forvaltning for fremtiden. Forslag til etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond». Retningslinjene er senere videreutviklet.

Som en oppfølging av Stortingets behandling av meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 fastsatte Finansdepartementet 18. desember 2014 nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU med ikrafttredelse 1. januar 2015, jf. Meld. St. 19 (2013-2014) og Innst. 200 S (2013-2014).

Beslutningsmyndigheten i saker om observasjon og utelukkelse av selskaper fra fondet er fra samme tidspunkt flyttet fra Finansdepartementet til Norges Bank. Fram til 1. januar 2015 ga Etikkrådet råd til departementet om observasjon og utelukkelse av selskaper. Etikkrådet gir nå råd til banken i slike saker.

Kriteriene for hvilke selskaper fondet ikke skal være investert i ligger fast, og disse vil fortsatt være bestemt av politiske myndigheter. Selskaper skal utelukkes fra SPU dersom de produserer nærmere angitte produkter. Selskaper kan også utelukkes dersom det foreligger en uakseptabel risiko for at de medvirker til eller selv er ansvarlig for, grovt uetiske forhold slik dette er definert i retningslinjene. Utelukkelseskriteriene er basert på overlappende konsensus i den norske befolkningen og anerkjente internasjonale standarder. I noen tilfeller kan det være tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt eller om utviklingen framover i tid. I slike tilfeller kan Norges Bank beslutte å sette et selskap til observasjon.

Før Norges Bank beslutter å utelukke eller sette et selskap til observasjon, skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet til å redusere risikoen for fortsatt medvirkning til grovt uetisk atferd eller av andre årsaker være mer hensiktsmessige.

Det følger av departementets mandat til Norges Bank om forvaltningen av SPU § 6-1 fjerde ledd at banken i forbindelse med kvartals- og årsrapporteringen skal redegjøre for beslutninger i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU og oppdatere den offentlige listen over selskaper som er utelukket eller satt til observasjon i henhold til retningslinjene.