Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet

Stortinget vedtok 26. mai 2005 et nytt bevilgningsreglement på grunnlag av St.prp. nr 48 (2004-2005) Om bevilgningsreglementet, jf. Innst. S. nr. 187 (2004-2005). Det nye reglementet tro i kraft 1. januar 2006, og avløser gjeldende reglement av 19. november 1959 med senere endringer.

- St.prp. nr 48 (2004-2004) 

- Finansdepartementets brev av 5.12.2005 som orienterer om forholdet mellom det nye reglementet og reglementet av 1959.

I forbindelse med ikrafttredelsen av det nye bevilgningsreglementet er det gitt ut en ny, trykt utgave av Veileder i statlig budsjettarbeid. Nærmere kommentarer til reglementet er gitt i budsjettveilederen.