Arkiv - Revisjon av Økonomiregelverket

Her finner du nyheter og informasjon som har vært publisert om revisjon av Økonomiregelverket. Samlingene inneholder noen dokumenter hvor deler av informasjonen ikke er oppdatert eller på annen måte ikke lenger er direkte aktuell. Vi har likevel valgt å la slike dokumenter ligge på sidene, da de kan gi nyttig bakgrunnsinformasjon.

 

Revidert Reglement for økonomistyring i staten

Ved kronprinsregentens resolusjon av 12. desember 2003 ble det fastsatt revidert Reglement for økonomistyring i staten. Samme dato fastsatte Finansdepartementet utfyllende Bestemmelser om Økonomistyring i staten. Regelverket trådte i kraft 1. januar 2004.

Fra samme tidspunkt ble Økonomireglement for staten (fastsatt ved kongelig resolusjon 26. januar 1996) og Funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten (fastsatt av Finansdepartementet 24.oktober 1996 med endringer av 23.august 2001) opphevet.

Revidert reglement for økonomistyring i staten og tilhørende Bestemmelser om økonomistyring i staten trådte i kraft 1.1.2004

Kronprinsregentens resolusjon av 12.12.2003

Fastsettelse og ikrafttredelse av reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, Finansdepartementets brev av 18.12.03

Sammenheng mellom Økonomireglement for staten av 26.1.1996 og Revidert reglement for staten av 12.12.2003

Høringsdokumenter vedrørende revidert regelverk for økonomistyring i staten

 

Tilpasning til regelverket for økonomistyring i staten av 12.12.2003
– revisjon av instrukser, søknader om unntak fra regelverket

Finansdepartementet har 25.3.2004 sendt brev til departementene og Statsministerens kontor om tilpasning til det reviderte regelverket om økonomistyring i staten. Brevet omhandler henholdsvis revisjonen av departementenes og underliggende virksomheters instrukser og gjennomgang av tidligere innvilgede unntak fra og forlengede tilpasningsperioder til regelverket (og eventuelle nye søknader). Brevet finner du her. Frist for søknader fra departementene om fornyet unntak eller forlenget tilpasningsperiode er 31.august 2004.

Vedlagt brevet følger følgende fire dokumenter som er utarbeidet av Finansdepartementet til hjelp for arbeidet med tilpasning til det reviderte regelverket:

Sammenhenger mellom Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten av 22.3.2004

Sammenheng mellom Økonomireglement for staten av 26.1.1996 og revidert Reglement for økonomistyring i staten av 12.12.2003 av 4.2.2004

Departementets instruks for egen økonomistyring, herunder etatsstyring – henvisninger til det reviderte regelverket for økonomistyring i staten av 12.12.2003 av 25.3.2004

Departementets instruks til virksomhetens ledelse om økonomistyring – henvisninger til det reviderte regelverket for økonomistyring i staten av 12.12.2003 av 25.3.2004

 

Veiledningsmateriell og metodedokumenter

Regelverket vil bli supplert med veiledningsmateriell, metodedokumenter og eksempler på god praksis. Dette er i tråd med ønsker som er fremkommet fra departementene og statlige virksomheter blant annet under høringen av utkast til revidert regelverk av 30. mai 2003.

ORDSØK

Veileder om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder til gjennomføring av evalueringer

 

1.3 Gyldige rundskriv om økonomistyring og budsjett

Ved det reviderte regelverket for økonomistyring i staten som trådte i kraft 1.1.2004 har Finansdepartementet innarbeidet deler av tidligere rundskriv i regelverket. Dette har bidratt til at flere rundskriv kunne oppheves fra 1.1.2004.

Følgende rundskriv ble varslet opphevet i Finansdepartementets brev til departementene av 18.12.2003: R-1/2002 Forvaltning av verdipapirer – bruk av depot, R-8/2000 Bruk av bilagsforside ved attestasjon og anvisning og bruk av samleanvisning ved anvisning av statsutgifter og R-3/1999 Økonomiregelverkets rekkevidde for forvaltning av statlige fond. I tillegg er følgende rundskriv ikke lenger gyldige ettersom økonomiregelverket av 1996 ble opphevet fra 1.1.2004: R-9/2001 Økonomiregelverket – endringer som følge av reviderte funksjonelle krav, R-7/2001 Økonomiregelverket og elektronisk samhandling, R-18/1997 Opphevelse av stillingshjemmelsystemet - departementenes ansvar for bemanningen ved statlige virksomheter, R-11/1997 Tilpasning til nytt økonomiregelverk og R-3/1997 Økonomireglement for staten.

En samlet oversikt over Finansdepartementets rundskriv finner du her. Oversikten omfatter både rundskriv av varig karakter (”faste rundskriv”) knyttet til bevilgningsreglementet og regelverket for økonomistyring i staten (nummeret fra 100), og rundskriv av årlig karakter knyttet til budsjett- og regnskapsprosessen i staten (nummerert fra 1 til 99 og med årstall). Inndelingen av rundskrivene i to nummerserier ble innført fra medio 2003. For rundskriv av varig karakter fra før medio 2003 beholdes normalt rundskrivsnummeret med årstall fram til at rundskrivet eventuelt blir revidert.

 

1.4 Kravspesifikasjoner for økonomi- og lønnssystemer

Finansdepartementet har utarbeidet en funksjonell kravspesifikasjon for statlige økonomisystem (av mai 1997). Kravspesifikasjonen tar utgangspunkt i økonomiregelverket og formålet med den er å bidra til å sikre at økonomisystemer som brukes i statsforvaltningen har funksjonalitet i tråd med kravene i regelverket. Kravspesifikasjonen vil blant annet være et hjelpemiddel for virksomheter som planlegger å anskaffe nytt økonomisystem.

Den gjeldende kravspesifikasjonen for økonomisystemer er basert på økonomiregelverket som ble fastsatt i 1996. I Finansdepartementet pågår arbeid med å revidere økonomiregelverket og kravspesifikasjonen vil bli endret ut fra endringene i regelverket. Det tas sikte på at en ny kravspesifikasjon skal være klar når revisjon av økonomiregelverket er avsluttet.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) utarbeidet en Funksjonell kravspesifikasjon for statlige lønns- og personaldatasystem (av oktober 1999). Videre har AAD utarbeidet et tilleggsdokument til denne kravspesifikasjonen som omhandler reiseadministrasjon (av oktober 2000). Kravspesifikasjonen med tilleggsdokumentet har som formål å bidra til å sikre at statlige lønns- og personaldatasystemer har den funksjonaliteten som er nødvendig for å kunne tilfredsstille forvaltningens gjeldende regelverk og sentrale avtaler som regulerer dette fagområdet. Statens forvaltningstjeneste inngikk rammeavtaler for lønns- og personaldatasystemer.

  1. Funksjonell kravspesifikasjon for statlige økonomisystemer
  2. Funksjonell kravspesifikasjon for statlige lønns- og personaldatasystem
  3. Reiseadministrasjon