Høring standard kontoplan

Som grunnlag for innføring av en standard kontoplan fra 2011 er det i 2010 gjennomført en høring av forslag til standard kontoplan. Høringsdokumentene, høringssvarene og en oppsummering av disse er samlet her.

Høring om standard kontoplan i 2010

Finansdepartementet har gitt Senter for statlig økonomistyring (SSØ) i oppdrag å utrede og gjennomføre utviklingstiltakene rundt en ny standard kontoplan for statlige virksomheter frem mot 2014. Som en første hovedleveranse i oppdraget leverte SSØ i juni 2010 et utkast til standard kontoplan for statlige virksomheter. Finansdepartementet sendte 18. juni 2010 et høringsbrev til samtlige departementer og Riksrevisjonen om utformingen av kontoplanen. Høringen besto av 13 høringsspørsmål foredelt på 9 hovedområder / problemstillinger. Svarfrist for høringen var 6. september 2010. Departementene videreformidlet henvendelsen til underliggende virksomheter, og koordinerte tilbake­meldingen. Det ble mottatt høringssvar fra samtlige 17 fagdepartementer, og fra omlag 50 statlige virksomheter.

Finansdepartementet har i samarbeid med SSØ gjennomgått og vurdert de mottatte høringssvarene, og på denne bakgrunn foretatt oppdateringer i standard kontoplan for å ivareta relevante innspill på en best mulig måte. I tillegg søkes flere av hørings­inn­spillene ivaretatt ved at SSØs veiledningsnotater til standard kontoplan gjøres mer utfyllende, og gjennom generell veiledning fra SSØ.

Nedenfor finnes en lenke til høringsbrev med vedlegg og til mottatte høringssvar per departement. Det er også en lenke til Finansdepartementets oppsummering av tilbakemeldingene (faktaoppsummeringen). 

Sak Tittel

Dato

Høringsbrev til departementene og Riksrevisjonen Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter

18.06.2010

Utkast til Standard kontoplan mv. Vedlegg til høringsbrev om Standard kontoplan

18.06.2010

Høringssvar fra departementene Høringssvar gruppert per departement

Sept. 2010

Oppsummeringsnotat for høringen om utkast til standard kontoplan Faktaoppsummering – høring standard kontoplan

Nov. 2010